När Alexandra Mattsson, V, tillträdde som förskoleborgarråd i oktober förra året sade hon att personalen i förskolan måste få bättre förutsättningar och bättre arbetsmiljö. Men vad innebär det rent konkret? Och vad tänker hon göra för att återupprätta förtroendet för den kommunala förskolan i Rinkeby-Kista?

Nyhetsbyrån Järva träffade Alexandra Mattsson på hennes kontor i stadshuset för att få svar på frågor om förskolan.

– Eftersom om vi vill höja kvaliteten i förskolan för barnen så måste vi börja med personalen. Det handlar både om arbetsvillkoren, arbetsmiljön och den pedagogiska miljön. Allt hänger ihop. Idag ligger ansvaret på stadsdelsnivå och det är inte jämbördigt över staden, så därför har vi skapat en förskolenämnd som arbetar stadsövergripande för att det ska bli mer likvärdigt. 

Annons:
Annons:

Det formella beslutet om den nya nämnden fattas dock inte förrän den 20 februari så arbetet har knappt kommit igång. Förhoppningen är att det ska finnas en verksamhetsplan på plats i maj.

Vi vill ha fast anställda vikarier knutna till stadsdelarna

– Det som redan har gjorts är att vi förstärkt budgeten med 400 miljoner. Andra saker som är konkreta är att vi vill ha fast anställda vikarier knutna till stadsdelarna. Det innebär en förbättring av arbetsmiljön eftersom att det är jobbigt när det kommer olika personer som stannar kort tid och man hela tiden måste lära upp nya. Sedan ska vi ta fram en strategi för kompetensförsörjning. Det handlar om att utbilda fler till barnskötare och förskollärare, men även vidareutbildning.

Inskrivningsgraden, det vill säga andelen barn som går i förskola, är lägre i Rinkeby-Kista jämfört med resten av Stockholm. Bara 86,8 procent av barnen i stadsdelen hade förskoleplats 2021 och att inskrivningsgraden ska öka är en fråga som prioriteras i stadshuset.

Vi kommer att satsa på introduktionsförskolorna

– Vi kommer att satsa på introduktionsförskolorna. Både genom att stärka de som redan finns och kanske införa fler. Vi får pröva oss fram så här i början. Det vore tacksamt om det blev något statsbidrag också i samband med den nya lagen som kommer i sommar. Då blir alla barn från tre år direktinskrivna i förskolan och då vill vi se till att de nyttjar sin plats.

Har du varit i Rinkeby-Kista och träffat pedagoger och vårdnadshavare?

– Ja. Det första besöket vi gjorde var till Rinkeby-Kista och då träffade vi både de högst ansvariga där och även rektorerna i ett separat möte. Jag hade ett möte med den nya stadsdelsdirektören Victoria Callenmark om just förskoleverksamheten och pratade om vikten av att få med personalen framåt och att det blir bra nu.

Men har du pratat med personalen och föräldrarna? Det är många som har organiserat sig med anledning av de problem som finns.

– Vi har haft kontakt med facken kontinuerligt. Vi har inte tackat nej till något möte. 

Men har du träffat dem?

– Jag har träffat föräldrar där ute, ja. Jag vet inte om det är exakt de som du pratar om. Men vi har inte sagt nej till något möte. 

Har ni diskuterat den konkreta kritik som framkommit eller var det mer en generell diskussion?

– Både och. Det är klart att det är viktigt att lyssna på hur föräldrarna upplever verksamheten när man är högst ansvarig politiker. Vi vill ju att förskolan ska fungera lika bra överallt. Men jag har förhoppningar om att den handlingsplan som man har kommit fram till med förvaltning och fackorganisationer kommer göra det mycket bättre.

Vad är det för handlingsplan?

– Det har gjorts en handlingsplan för hur man ska komma tillrätta med situationen i förskolan som facken har förhandlat med Rinkeby-Kista och jag tror att det kommer bli bra. 

Nyhetsbyrån Järva har bett att få ta del av handlingsplanen, men den är ännu inte färdig meddelar Annika Fritsby, kommunikationsstrateg på Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning.

När Alexandra Mattsson svarade på det öppna brev som nio före detta anställda i förskolan skrev till henne var huvudbudskapet att hon som borgarråd varken kan påverka beslut på förvaltningsnivå eller kommentera enskilda personalärenden.
Men handlar det om enskilda personalärenden när så många vittnesmål beskriver strukturella försämringar på flera olika plan?

– Även chefer är ju anställda av Stockholms stad och jag tänker inte som politiker prata om enskilda anställda, utan det får förvaltningen göra. 

Är det till dig som pedagoger och föräldrar ska vända sig? Är det du som är ansvarig?

– Mm, men jag är inte ansvarig för att tillsätta eller göra mig av med personal. Så då försöker jag vara tydlig och jag vill inte kommentera det.

Hur mycket känner du till av de förändringar som har genomförts inom förskolan i Rinkeby-Kista de senaste åren?

– Jag har hört beskrivningar både av folk i ledande position och från pedagogerna och det verkar ju som att man inte har samma bild. Och det är ju ett problem. 

Om du skulle berätta för mig vad det är som har gjorts i förskolan i Rinkeby-Kista de senaste fyra-fem åren, vad säger du då?

– Jag tror att man har gjort väldigt mycket bra, olika former av utvecklingsprojekt där man har tänkt att det här ska bli bättre för barnen, men kanske att man inte har gjort det tillsammans med personalen i samma utsträckning som man ska göra om det ska bli bra.

Det finns inga övergripande styrdokument eller planer för hur lärmiljön i Stockholms förskolor ska se ut. De förändringar som genomförts i Rinkeby-Kista är beslutade lokalt. Alexandra Mattsson verkar inte insatt i vad som har gjorts i praktiken, men säger att både inne- och utemiljön på förskolan ska undersökas och utvecklas utifrån barnens och personalens behov.

Kim Lagerquist fick inte vara kvar som avdelningschef, vilket många är tacksamma över. Men personalen har också begärt att en haverikommission ska tillsättas. Vad tycker du om det?

– Jag tycker att den här handlingsplanen mellan fack och förvaltning är rätt väg att gå. Sedan har jag också fört fram att jag tycker det är väldigt viktigt att vårdnadshavarna involveras i det arbetet.

Stämmer det att Kim Lagerquist får jobba kvar inom staden i samma tjänst, fast i Skärholmen?

– Det vet jag inte. Jag är inte inblandad i chefstillsättningen. Det är nytt för mig och jag har ingen möjlighet att påverka vilka chefer som tillsätts.

Har du som ansvarig politiker ingen möjlighet att uttrycka något slags riktning för hur arbetsledningen ska se ut?

– Vi politiker styr via de möjligheter vi har; nämnder och fullmäktige och styrdokument och riktlinjer. Det är så vi kan styra och tjänstemännen ska arbeta efter dem. Vi kan inte tillsätta chefer hit och dit, det ska vara demokratiskt fattade beslut. Stadsdelsdirektörerna utser sin ledningsgrupp

Men förstår du att det sänder en konstig signal till pedagoger och vårdnadshavare?

– Ja, jag hör vad du säger, men jag kommenterar inte enskilda chefer.

Jag är själv förälder till barn i förskolan och kan ge ett konkret exempel på en förändring som har genomförts. Tidigare var det standard med två förskolelärare och en barnskötare i barngrupperna, nu är det tvärt om. Hur kommer det sig?

– Det där ser olika ut i olika stadsdelar. Man kan ha valt att göra så av olika anledningar, till exempel ekonomiska skäl. Vi vill vi ju inte att ekonomin ska styra sådant här och därför vi har gjort den här höjningen med 400 miljoner till förskolan. 

Men stadsdelen har gått med vinst de senaste åren och de har köpt in massor av grejer till den nya lärmiljön, så det finns ju uppenbarligen pengar.

– När jag förhandlar pengar i budgetförhandlingar då tänker jag att de här 400 miljonerna ska gå till att öka kvaliteten i förskolorna och anställa mer utbildad personal. Jag förutsätter att det är så man kommer jobba nu, för det är de direktiven som finns i budgeten.

Hur ska förtroendet för stadsdelens kommunala förskolor återupprättas?

– De signaler vi behöver skicka är att det är jättebra att det här har kommit upp. Det ska inte vara någon tystnadskultur. Att det här har pågått sedan 2018 är ett misslyckande i sig, men nu när det har kommit upp tar vi tag i det. Vi har skapat en handlingsplan, vi har en helt annan samverkan  med de fackliga organisationerna än man haft tidigare och det finns en budget med tydliga direktiv som handlar om att öka kvaliteten i förskolan, så jag tänker att det kommer bli bättre. 

Men ”öka kvaliteten” är så abstrakt.

– Vi vill att alla föräldrar i Rinkeby-Kista ska vilja sätta sina barn i förskola och att den förskolan ska fungera bra. Det är vårt mål.

Hur ska det gå till?

– Dialogen är redan påbörjad med personalen och jag vet att den nya ledningen på Järva har tagit det på allvar. Sedan är det vårdnadshavarna som ska involveras.

Hur då?

– Det kan ledningen svara på.

Anna Nygård
Bild på Alexandra Mattsson: Maurits Otterloo

Läs mer om förskolan i Rinkeby-Kista:

Print Friendly, PDF & Email