Kim Lagerquist under nämndmötet i Rinkeby-Kista den 24 november

Efter att såväl föräldrar som personal och tidigare rektorer i Rinkeby-Kista vittnat om missförhållanden i stadsdelens förskoleverksamhet har Nyhetsbyrån Järva gett den utpekade avdelningschefen Kim Lagerquist möjlighet att bemöta kritiken. Hon har inte velat ställa upp på en intervju utan svarat via mejl.

Följande uppgifter framkommer i artiklarna om förskolan:

Annons:

Hon flyttade runt på folk och toppstyrde rektorsgruppen. Jag upplevde att hon fungerade som rektor, vi blev som marionetter. Vi fattade inte längre besluten, utan de fattades på hennes nivå.

Hur upplever du att arbetet i din avdelning har förändrats under din ledning?

SVAR: Jag delar inte deras bild av förskolan i Rinkeby-Kista. Min bild är av en förskola med drygt 400 medarbetare och sex rektorer som varje dag arbetar hårt och engagerat för att införliva löftet till varje barn om en bra start i livet. Rektorerna har den självständiga roll som skollagen anger och har rätt att leda och fördela arbetet. *När jag kom till Rinkeby-Kista fick jag uppdraget att se över våra förskolor för att skapa likvärdiga förskolor med hög kvalitet. Alla förskolor ska erbjuda samma höga kvalitet i utbildning och undervisning. Bakgrunden är skolinspektionens nationella granskning som visade att kvaliteten på förskolorna skiftar alltför mycket. Det ska inte vara ett lotteri vilken undervisningskvalitet ett barn får, beroende på förskola. I Stockholms stads budget år 2018 gav politiken ett uppdrag till oss i förskolan ”att likvärdigheten i förskolan ska öka genom ökad pedagogisk kvalitet”. Att få en likvärdig förskola i hela stadsdelsområdet krävde förändring. Därför genomfördes en enhetlig organisation som gick att känna igen på alla förskolor. Runt varje rektor finns i dag en ledningsstruktur med personer som både avlastar och kompletterar rektor. Liknande förändringar har gjorts i flertalet andra stadsdelsförvaltningar.

Att förändra en så stor organisation
kräver samarbete och samsyn

De som ifrågasatte något blev utfrusna. Sakta sänkte sig en tystnadskultur över verksamheten. 

På vilket sätt ville du förändra den interna kulturen? Har du haft svårigheter att handskas med avvikande uppfattningar från dina medarbetare?

SVAR: Jag upplever att jag i vår nuvarande rektorsgrupp har en god dialog och högt i tak – både enskilt och som grupp. Självklart kan vi ha olika åsikter i sakfrågor men när vi har tagit beslut står vi alla bakom dem. För att förändra en så stor organisation som förskolan i Rinkeby-Kista krävs samarbete och samsyn. Att åsikter bryts mot varandra är en förutsättning för att nå samsyn. Varje steg förankras i rektorsgruppen. Vi bär gemensamt uppdragen från politiken och läroplanen in i verksamheten

Avdelningschefen sägs ”göra sig av med starka chefer”

Stämmer det att du ville bli av med flera av dina rektorer? Hur upplevde du att samarbetet fungerade?

SVAR: Jag kan jag inte kommentera enskilda medarbetares förhållanden men självklart följer vi arbetsrättsliga regler. Som jag svarat på tidigare fråga har vi i ett nära och gott samarbete i rektorsgruppen. Förskolan tillhör de samhällsviktiga funktionerna där medarbetare måste finnas på plats för barnen – även chef och ledning. Vi såg under pandemins gång hur viktig den fysiska närvaron av chef och rektor var för medarbetarna under denna svåra tid. Därför arbetade rektorerna och jag på plats under pandemin

De personalgrupper som var starka splittrades, de upplevdes som något slags hot. Personal flyttades runt mot sin vilja.

Varför flyttades personal mot sin vilja?

SVAR: I rektorns uppdrag ingår att se till att alla förskoleavdelningar har den kompetens som behövs för att alla barn ska få den undervisning de har rätt till. Det ska till exempel alltid vara en förskollärare på varje avdelning. Därför behöver rektorerna tjänstefördela medarbetare till andra grupper.

Mitt mål är en förskola med fokus på varje enskilt barn

De använde härskarteknik, några favoriserades, andra frystes ut. Favoriterna fick 1500 i löneförhöjning, vi andra med lång med erfarenhet 750 kronor.

Var det något du var missnöjd med när du tillträdde som chef? Vad ville du med dina förändringar?

SVAR: *Se mitt svar på första frågan om mitt uppdrag som ny avdelningschef. Mitt mål är en förskola med fokus på varje enskilt barn, som ger dem en bra start i livet. Alla kommunala förskolor i Rinkeby-Kista ska erbjuda samma höga kvalitet i utbildning och undervisning. Självklart bygger vi vidare på det gedigna arbete som fanns i förskolan sedan tidigare. Förskolan ska vara en plats där varje barn kan utvecklas och lära på ett roligt sätt. Det är första steget i utbildningen och barnen ska få utvecklas i sin egen takt i en språklig miljö som lägger en god grund för skolan. Det vill vi ge alla våra barn i Rinkeby-Kistas varje dag och det är det jag och våra drygt 400 medarbetare i förskolan gemensamt vill bidra till.

Något som kallas ”kollegial bedömning” infördes under hösten 2022.
En dag kom två kvinnor in på jobbet. De presenterade sig inte och hälsade inte ens. De satte sig ned och ”studerade hur vi arbetade”. De satte betyg på oss, utan att ha en aning om hur vårt arbete fungerar.

Vad var tanken bakom detta projekt?

SVAR: Det är pedagogernas möte med barnen som ger kvalitet i förskolans undervisning. Därför behöver det mötet vara i fokus när förskolans kvalitet ska utvecklas. Den kollegiala bedömningen handlar om hur läroplanen omsätts i praktiken: Vilka styrkor och utvecklingsområden finns – hur behöver förskolan arbeta med utbildningskvalitet? Just nu görs bedömningen av förskolans strateger men på sikt kommer kollegor på olika förskolor att hjälpa varandra med det. I stadsdelsförvaltningens förskoleverksamhet är det något nytt men i andra kommuner finns liknande bedömningar sedan flera år tillbaka. I andra verksamheter t ex äldreomsorgen är kollegiebedömningar en etablerad metod.

Jag delar inte den bilden men ska ta reda
på vad som ligger bakom påståendet

Allt systematiskt arbetsmiljöarbete är nedlagt, det finns inget samarbete längre mellan skyddsombud och rektor.

Stämmer det?

SVAR: Jag delar inte den bilden men ska självklart ta reda på mer om vad som ligger bakom påståendet. Skyddsronder, risk- och konsekvensanalyser och andra delar i det systematiska arbetsmiljöarbetet genomförs löpande i alla förskolans verksamheter. Syftet är att identifiera risker i arbetsmiljön. Rektor och skyddsombud har regelbundna möten inom ramen för samverkan mellan arbetsgivare och fack.

Någon gång under 2021 infördes en ny metod som skulle främja barnens kreativitet och den pedagogiska miljön skulle förändras. Plötsligt skulle alla bord i förskolan vara låga. Benen sågades av. ”Inte ens barnen fick in sina ben under borden.” Personal, som hade åratal av yrkeserfarenhet, men även onda knän, fick ett litet helvete. Inga vanliga stolar skulle tillåtas. Sofforna skulle ut. ”Det är bara personalen som sitter i dem”.

Varför togs ingen hänsyn till personalens arbetsmiljö? Vilka fördelar finns med den här förändringen av barnens miljö?

SVAR: Miljön i förskolan ska enligt läroplanen anpassas utifrån barnen och deras behov. Lokalen behöver användas på bästa sätt för barnen. De helt nya lärmiljöerna är fulla av estetiska och inspirerande material. Lärmiljön ger inflytande och påverkan för barnen i sina valmöjligheter. När barnen själva kan plocka fram och välja vad hen vill arbeta med växer självkänslan och självförtroendet. På det sättet anpassas undervisning efter var och ett av barnen och deras förutsättningar. Självklart ska miljön också fungera för pedagogerna och vi gör anpassningar utifrån behov. Projektet att utveckla lärmiljöerna pågår just nu och om arbetsmiljön inte har fått tillräckligt fokus i det arbetet går det att ändra på. 

Nu har vi ny personal varje vecka, personalomsättningen är otroligt hög. Det tyder på att någonting är fel. Det blir bara värre och värre.

Personalen har flyttats, många gånger mot sin vilja, och det går ju ut över barnen.

Vad beror personalomsättningen på? Betraktar du hög personalomsättning som ett problem?

SVAR: Personalomsättningen i Rinkeby-Kistas förskolor är lägre än motsvarande siffra för förskolan i Stockholm stad som helhet. Andelen tillsvidareanställda medarbetare i Rinkeby-Kistas förskolor (förskollärare och barnskötare) som lämnat stadsdelsförvaltningen och staden är 7, 57 procent förra året. Motsvarande siffra för staden som helhet är 10, 54 procent.

Under sammanträdet i nämnden sade föräldrarna att du under lång tid ignorerat deras mejl. Stämmer det?

SVAR: Jag beklagar förstås att föräldrar känner sig ignorerade, så ska det inte vara. Föräldrar är välkomna med synpunkter och jag svarar på mejl. I vår organisation är det rektorn som i första hand har ansvar för dialogen med vårdnadshavarna på sin förskola. Om den kommunikationen av någon anledning inte fungerar är man välkommen att höra av sig till mig.

Föräldrarna krävde din avgång. Tänker du avgå?

SVAR: Det är viktigt för mig som avdelningschef att föräldrarna i Rinkeby-Kista känner sig nöjda och trygga med förskolans verksamhet. Jag ser fram emot att, tillsammans med rektorer och andra medarbetare, fortsätta utveckla förskolan i Rinkeby-Kista med barnets bästa i fokus.

Kerstin Gustafsson Figueroa


Läs mer om förskolan i Rinkeby-Kista:

Print Friendly, PDF & Email