Avdelningschefen Adrian Göransson, med ansvar för medborgarkontoren i Rinkeby-Kista, har inte nåtts av missnöjet från personalen. Inte heller har årets och förra årets genomgående negativa resultat i medarbetarenkäten påverkat hans förtroende för den hårt kritiserade enhetschefen.

Nyhetsbyrån Järva har rapporterat om den omfattande kritik som riktas mot ledningen för medborgarkontoret i Rinkeby och Husby. Vi har kontaktats av medborgare och personal som berättar om nedlåtande och rent av rasistisk behandling. Adrian Göransson har skickat skriftliga svar på Nyhetsbyrån Järvas frågor.

Hur tycker du att ett medborgarkontor bör fungera? 

”Medborgarkontoret är en av stadsdelsförvaltningens viktigaste mötesplatser där invånare får stöd i samhällskontakter. Under de senaste fyra månaderna har medarbetarna tagit emot över 3 500 besök. Under 2021 var det totalt 13 400 besök.

Alla besökare ska bli bemötta på ett serviceinriktat och professionellt sätt. Synpunkter från besökare är viktiga för medborgarkontorets systematiska kvalitetsarbete och behöver komma in till stadsdelsförvaltningen.

Medborgarkontorets stöd ska anpassas efter besökarnas behov och förutsättningar. Målet är att besökarna genom stöttning av medarbetarna ska bli mer självständiga i att hantera sina ärenden och myndighetskontakter.”

Har kritiken från invånarna nått dig?

”Jag har tagit emot ett par skriftliga klagomål och ett telefonsamtal. I övrigt har inga klagomål/synpunkter på medborgarkontoret registrerats under 2022.”

Hur ser du på anklagelserna om ett rasistiskt bemötande på medborgarkontoret?

”Det är allvarliga anklagelser, ingen form av diskriminering kan accepteras. Om någon besökare upplever sig diskriminerad bör detta anmälas till stadsdelsförvaltningen eller till annan myndighet.”

Har kritiken från personalen nått dig?

”Nej, avsändarna av de skriftliga klagomålen som jag nämnde ovan uppger inte att de arbetar på medborgarkontoret. Jag har arbetat som tf avdelningschef för Stadsutveckling, medborgarservice och fritid sedan första januari 2022.”

Hur ser du på medarbetarenkätens resultat? Vad planerar du för åtgärder när det gäller det utbredda missnöje som finns där?

”Medarbetarenkäten är till för att varje medarbetare ska ha möjlighet att ge sina synpunkter på arbetsmiljön. Vad som ligger bakom de enskilda svaren vet bara de som svarat. Sammantaget visar årets resultat att det finns utvecklingsområden när det gäller arbetsmiljön.

Utifrån resultatet i medarbetarenkäten kommer en handlingsplan att tas fram gemensamt av medarbetare och chef för att utveckla arbetsmiljön

Sedan två år tillbaka pågår ett utvecklingsarbete inom flera delar av medborgarkontorets arbete t ex när det gäller medarbetarnas uppdrag, arbetssätt och samverkan med Spånga-Tensta. Det är inte ovanligt att förändring skapar oro och missnöje. Utifrån resultatet i medarbetarenkäten kommer en handlingsplan att tas fram gemensamt av medarbetare och chef för att utveckla arbetsmiljön på medborgarkontoret. Planen följs upp av mig som avdelningschef.”

Vad tänker du göra med den kritiserade enhetschefen?

”Jag har fullt förtroende för att enhetschefen är rätt person att utveckla verksamheten och arbetsmiljön tillsammans med sina medarbetare.”

Kerstin Gustafsson Figueroa

 

medborgarkontoret Husby
Print Friendly, PDF & Email