Hus i rinkeby
Bild: Alexander Assal

Evis Leander fortsätter diskussionen om Järvas framtid med att svara på både biträdande finansborgarråd Anders Österberg, S, och centerpartisten Patrick Amofahs inlägg.

Jag uppskattar att Anders Österberg, S, biträdande finansborgarråd och ledare för Fokus Järvas styrgrupp, med många års erfarenhet och arbete i området försöker att ge ett svar på mina frågor om arbetet. Vi är tämligen överens om Järvas utmaningar, tillgångar och magi.

Det finns en vilja, ambition och gemenskap som är mycket speciell och uppskattas av dem som bor och arbetar här. Just därför är det viktigt att, som Anders påpekar, området ges en långsiktig satsning och inte fler kortsiktiga projekt. 

Annons:

Prioriteringar för att stärka föreningslivet välkomnas

Anders beskriver också att flera initiativ redan är tagna till specifika satsningar som kommer att genomföras. Det är feriejobb för unga, bron mellan Rinkeby och Sundbyberg som ”äntligen” ska tas i bruk, åtgärder för att minska trångboddhet och skapande av alternativa boendeformer för olika skeden i livet. Prioriteringar för att stärka föreningslivet, utveckla socialtjänstens förebyggande arbete och stärka förtroendet för dess arbete generellt samt stärka den psykiska och fysiska folkhälsan är andra utvecklingsområden som nämns. Allt välkomnas med öppna armar. Förhoppningsvis sker prioriteringarna utifrån de grundliga välfärdsutredningar och rapporter som togs fram mellan 2014–2018.  

Även Patrick Amofah, C, har svarat på mitt inlägg. Förutom en plats i stadsdelsnämnden är han också ersättare i Exploateringsnämnden. En långsiktig satsning är också visionen för C. Järvafältet borde enligt dem kompletteras av fler bostäder, idrottsplatser, arbetsplatser och butikslokaler samt en intilliggande stadspark som ska knyta ihop friluftsområdet med den nya och befintliga bebyggelsen.

Vi vet att utvecklingen leddes av gräsrötterna

Om vi går tillbaka till 1900-talets första hälft och påminner oss ser vi hur dåtidens arbetare tog initiativ till utveckling och förbättring genom folkbildning, Folkets husrörelser etcetera. Vi vet att utvecklingen leddes av gräsrötterna som genom samarbete och tydliga målsättningar skapade bestående förändringar som vårt samhälle fortfarande bygger på. Ett arbete och en historia som ligger framför allt S nära, borde kunna uppdateras till 2.0 och genomföras ytterligare en gång, men nu tillsammans med dem som är dagens ”arbetarklass”.

Anders nämner själv att Järva har en stor andel LO-medlemmar som formligen bar Stockholm genom pandemin och skapade en hjälporganisation till gagn för såväl äldre, katter, hundar m.fl. Jag menar därför att Fokus Järva borde satsa på att organisera och ta tillvara de människor som kan bidra med inspirerande kraft att utveckla området långsiktigt.

Delaktighet, inkludering och empowerment borde vara nyckelord för arbetet

Om förändring och förbättring ska bli hållbar över tid måste det ske tillsammans och med”och inte ”för dem” det gäller. Delaktighet, inkludering och empowerment borde vara nyckelord för arbetet. Använd de etablerade ”nav” som redan nu finns i området som har erfarenhet av hur man bygger nätverk och kan samla fler deltagare i utvecklingsarbetet. Den gemensamma målsättningen måste vara tydlig och tillvägagångssättet bygga på känslan av ”tillsammans för Järvas framtid”.

Det är positivt att flera partier vill göra en långsiktig satsning och att viljan att bevara och skapa en ”grön och sammanhållen miljö” står högt på agendan. Många känner sig kallade att ”göra något för” de boende på Järva. Ännu viktigare är att fokusera på att göra det ”tillsammans med” de boende” istället. Ett sådant arbetssätt skulle gynna demokratiutvecklingen och även valdeltagandet 2026.

Vi för den här debatten i Nyhetsbyrån Järva

Sist men inte minst behöver allt förändringsarbete kommuniceras och här måste jag bli lite partisk. Vi för den här debatten i Nyhetsbyrån Järva. Ett forum som redan har de boendes förtroende och som har ambitionen att förmedla brett om vad som händer i området. Använd redan ”upptrampade stigar” och ”naturliga samlingsplatser” för att visa att Framtid Järva arbetar ”tillsammans med” seriösa parter som redan finns för en positiv utveckling i området.  Nyhetsbyrån Järva är ett sådant ”nav”.

Jag kommer med spänning att följa hur det fortsatta arbetet går och håller tummarna för en långsiktig och bestående förändring för Järva. 

Evis Leander

Print Friendly, PDF & Email