En grupp miljöpartister vandrar längs Igelbäcken.

Vi var 16 personer som på pingstaftonen vandrade utmed Igelbäcken från Ärvinge groddamm mot Granholmstoppen med naturspaningar i samband med biologiska mångfaldens dag.

Med oss fanns Lars Strömgren, trafikborgarråd, MP, Mats Lindquist, ledamot i kyrkogårdsnämnden samt Anders Ström från Bögs gård. Järvagruppens Sus Andersson berättade om vikten av biologisk mångfald och Järvafältets natur- och kulturreservat.

Ärvinge Groddamm är en av flera kompensationsåtgärder för det nya Järvabadet. En inventering kommer att göras i sommar för att få veta vilka groddjur som hunnit flytta in. Dammen har tyvärr fått litet problem med igenväxning av kaveldun, men reservatsförvaltarna jobbar med att hålla tillbaka dem.

Annons:
Annons:

Ett lokalt åtgärdsprogram finns för Igelbäcken. För att motverka Igelbäckens vattenbrist pumpas 30 000 kubikmeter färskvatten per år – motsvarande 82 000 liter om dagen – ut i Igelbäcken vid Hästa! Staden ska inventera och åtgärda källor till de giftiga PFAS-ämnen som finns i höga halter, samt öka den biologiska mångfalden.

Trafikverket har anlagt en meandring av del av Igelbäcken som  en kompensationsåtgärd för bygget med Förbifarten. Bäckfåran har grävts om för att skapa fler svängar som gör att vattnet rinner långsammare. I fåran sätts stenblock och död ved ut på flera ställen för att skapa lek- och livsmiljöer för fiskar och andra vattenlevande organismer. Ovanför slänten planteras träd och buskar, frön och plantor för att stabilisera de nygrävda ytorna och undvika erosion.

Önskemål att Hästa gård blir en aktiv visningsgård med odlingar och djur

Under vår fikapaus berättade Lars Strömgren att trafikkontoret arbetar med frågan om framtiden för Hästa gård. Det är många olika nämnder och personer inblandade och det tar tid att få det rätt. Önskemål från deltagarna var att Hästa gård blir en aktiv visningsgård med odlingar och djur. Biltrafiken på fältet är också en aktuell fråga för trafikkontoret.

Anders Ström från Bögs gård har idag kor på Hästa gård och sköter markerna. Han berättade att man under våren sått tre åkrar med korn och blommor. Han betonade också att det är viktigt att skynda långsamt med utvecklingen av Hästa.

Sus Andersson, som bland annat är redaktör för webbsidan bävrar.se, berättade ännu mer om biologisk mångfald och hur just bävrar bidrar till den. Vid groddammen nedanför Granholmstoppen såg vi flera bävergnag och en bäverhydda.

Slutligen gick vi mot Järva begravningsplats där Mats Lindquist berättade om arbetet med begravningsplatsen och dess gravkvarter/begravningsöar. Nya våtmarksdammar ska fungera som dagvattenreglering och rening. Flera tusen nya träd kommer att planteras. Betande får ska sköta en del av underhållet runtom gravöarna. Bakom dammarna skymtade vi ceremonibyggnaden som håller på att byggas. I andra änden av området byggs servicebyggnader. Invigning av bergravningsplatsen beräknas till 2024.

Inger Beer

Print Friendly, PDF & Email