Bild över kvarteret Odde
Bild: Skanska Areim

Precis som i Akalla Centrum pågår planering för stadsbyggande i Kistaområdet som kan förändra närmiljön radikalt om projekten genomförs. När det gäller kvarteret Odde är det möjligt att lämna synpunkter fram till 24 november.

Längs Hanstavägen mellan Husby och Kista mot E4:an kan nära 5 000 lägenheter komma till. Se alla projekt på hemsidan Stockholm växer.

Kvartereret Rogaland nedanför Husby, vid Nidarosparken och fram till Akalla-rondellen. Där har stadsplaneringen pågått sedan 2017 i olika skeden. 2022 föreslogs 930 lägenheter i kvarter med 4 – 9-våningshus mot Hanstavägen, och ett högre hus.

Annons:

Det blir en påtaglig förändring av det gröna skogsområdet med gammelskog och artrikedom

Övervägande del av de planerade 930 lägenheterna är små bostadsrätter, men även studentbostäder och hyresrätter planeras enligt hemsidan Stockholm växer.

Det blir en påtaglig förändring av det gröna släntande skogsområdet med gammelskog och artrikedom mellan Hanstavägen och Nidarosområdet med de nya 900 lägenheterna. 

Sexvåningshus bland höga tallar.
Rogalandsgången Bild: Studio Rå

Planerna för Rogaland kommer nu snart gå till godkännande i Stadsbyggnadsnämnden (politiken). Efter godkännande i nämnden tar exploateringskontoret vid med förhandlingar med byggaktörerna. Då överenskommelser träffats med de fyra byggarna kan kommunfullmäktige anta detaljplanen. Överklagas inte detaljplanen kan byggaktörerna starta byggnationen.  Det lär dock dröja med tanke på det bistra marknadsläget nu.

I Kista äng-området blir en ny stadsdel med totalt 1600 bostäder mellan Torshamnsgatan och Kista Alléväg. Detaljplanen har vunnit laga kraft och tre bostadskvarter är redan i byggnation.

Fram till 24 november kan man lämna in synpunkter på kvarteret Odde

På norra sidan om Hanstavägen planeras 2000 bostäder i kvarteret Odde, där IBM:s kontor låg tidigare. När det gäller detaljplanen för kvarteret Odde beslutades tidigare i år för antagande (det sista steget i processen) av kommunfullmäktige, men planen upphävdes senare av Länsstyrelsen.

Anledningen var att möjligt buller från trafiken på Hanstavägen bedöms kunna bli en hälsorisk i vissa lägenheter. Det gör att husritningar arbetas om och att utställning av detaljplanen kommer upp igen. Utställningen pågår nu och fram till 24 november kan man lämna in synpunkter. Lite tid kvar alltså. Kolla digitalt på hemsidan Stockholm Växer eller fysiskt på Tekniska nämndhuset på Fleminggatan.

Jenny Skagstedt

Print Friendly, PDF & Email