Bild: Stockholms stad

På måndagens möte i kommunfullmäktige klubbades förslaget om att bygga bostäder och kontor i Kista, i det område som tidigare varit IBM:s huvudkontor vid Kista Alléväg.

I förslaget om ny detaljplan i området norr om Kista och Husby ingår 2 000 bostäder, förskolor, verksamheter, torg, gator och parker. Största delen av området som tidigare varit det multinationella IT-företaget IBM:s svenska huvudkontor är idag parkeringsplats och naturområde. Men här, i området som kallas Odde, finns också den stora före detta kontorsbyggnaden och dess parkmiljö som är blåklassad av Stadsmuseet, vilket innebär att den anses vara synnerligen kulturhistoriskt värdefull. Kontorsbyggnaden och dess omgivning som uppfördes 1978 beskrivs som föredömligt inbakad i naturen och samspelet mellan naturen och byggnaden har gjort att den anses vara värdefull att bevara.

Kommunfullmäktige var eniga om att godkänna förslaget till detaljplan som presenterades av stadsbyggnadsborgarråd Jan Valeskog, S. Liberalernas Hanna Wistrand, L, tillstyrkte, men kommenterade att hon saknade utrymme för idrott och rörelse i förslaget. Miljöpartiets Cecilia Obermüller var nöjd med att ett tidigare föreslaget höghus tagits bort till förmån för en mer enhetlig byggnadshöjd, samt påpekade vikten av att dagvatten och grundvatten tas om hand på rätt sätt.

Annons:

Fyra kvarter ska bestå av hyresrätter och fyra kvarter av bostadsrätter. De tre ytterligare kvarteren kan bli antingen bostads- eller hyresrätter. Den blåklassade kontorsbyggnaden ska byggas om till så kallade delnings- eller colivingbostäder.
Byggstart för området planeras redan till 2024 och beräknas vara helt färdigbyggt år 2035. Byggbolagen som ska genomföra exploateringen ägs av Skanska och Areim.
Projektet beräknas kosta staden 508 miljoner kronor samtidigt som man får intäkter för att bland annat sälja mark till fastighetsbolagen för 658 miljoner kronor.

Viktor Arnell

Planområdet. Bild: Stockholms stad
Print Friendly, PDF & Email