Bildmontage: Nyhetsbyrån Järva

Ett nytt idéburet offentligt partnerskap (IOP) är på gång mellan Folkets Husby och Järva stadsdelsnämnd. Förslaget, som innebär samverkan kring stöttande verksamhet för studier och arbete bland unga, finns redo för beslut på nästa nämndsammanträde den 30 november. Nyhetsbyrån Järva har tagit del av handlingarna och pratat med Folkets Husbys verksamhetschef Hedvig Wiezell om det nya avtalet.

I handlingarna, som blev offentliga tidigare i veckan, framgår att den aktuella målgruppen och samverkansområdet som avtalet fokuserar på är personer boende i Järva mellan 19–29 år och som är i behov av stöd gällande arbete, praktik och/eller studier.

I ett tidigare IOP-avtal mellan dåvarande Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd och Folkets Husby (som löpte ut sista december 2021) låg fokus på lokal demokrati, delaktighet och verksamhet för kvinnor och föräldrar.

Annons:

Nuvarande förslag till överenskommelse gifter samman den behovsinventering som gjordes tillsammans med arbetsmarknadsförvaltningen under våren 2023 och existerande inriktning i husets verksamheter väl. Följande målsättningar för samverkan har tagits fram: 1. tillgängliggöra befintligt stöd för arbete och studier, 2. stärka kontakterna mellan målgruppen och arbetslivet och 3. främja eftergymnasiala studier.

Vad innebär det nya förslaget?
– Det är ett arbete kring en specifik målgrupp, med samarbete kring frågor som vi jobbat med länge (såsom i Kontakten). Det känns självklart efter två år att det bakas in.

Hur skiljer sig det nya avtalet från det förra?
– Det är tre andra frågor som vi samverkar kring och sedan har vi en annan målgrupp.

Hela ambitionen är en långsiktig samverkan

I den föreslagna överenskommelsen står att avtalet kommer att sträcka sig från och med 1 januari 2024 till och med sista december samma år, ”med möjlighet till förlängning till och med 2026-12-31”. Stödet till Folkets Husby är tänkt att bli 1 400 000 kronor per år.
– Hela ambitionen är en långsiktig samverkan. För oss är det här en första start, säger Hedvig Wiezell.

Vad kommer det, om avtalet går igenom, att innebära mer konkret?
– I stället för att göra punktinsatser kan vi till exempel ha coacher från Jobbtorg på plats med drop in-verksamhet i huset och utveckla vårt mentorskapsprogram, samt fortsätta att ordna olika evenemang och studiemässor.

Stockholms stads nya riktlinjer för IOP och tillämpningsanvisningar antogs av kommunfullmäktige den 29 maj 2023. I och med bildandet av Järva stadsdelsnämnd påbörjades även framtagandet av nya lokala anvisningar, vilka finns med för beslut på föredragningslistan vid nästa nämndmöte.

I förslaget om överenskommelse med Folkets Husby står att IOP ”utgör ett komplement till stadsdelsförvaltningens verksamheter i arbetet med att lyckas med de komplexa samhällsutmaningar som råder i stadsdelsområdet. Partnerskapet ska vara jämlikt och bygga på tillit och gemensamma samverkansbehov. Nämnden och den samverkande parten ska ha en samsyn på den komplexa samhällsutmaningen.”

De samhällsutmaningar som åsyftas här är exempelvis att andelen i målgruppen som förvärvsarbetar är lägre bland Järvabor än bland boende i övriga områden i staden och att området har en högre andel unga som varken arbetar eller studerar (UVAS).

David Johansson

Källa: Stockholms stad

Print Friendly, PDF & Email