Bildmontage: Nyhetsbyrån Järva

Järva stadsdelsnämnd har i veckan beslutat att de ställer sig bakom en motion som ämnar till att högstadieelever får göra prao på Stockholms stads förvaltningar.

I en motion till kommunstyrelsen skriver Hanna Wistrand, L, att bakgrunden till vad hon kallar demokratiprao, är den låga kunskapsnivå dagens unga har om demokratiseringsprocesser. Framför allt lokalt. Hon hänvisar till en demokratiutredning.

Genom att ha prao på stadens förvaltningskontor menar motionären att unga skulle få bättre insyn i och förståelse för stadens besluts- och verksamhetsprocesser. Det skulle på sikt även kunna gynna rekryteringen.

Annons:

Ur remissutlåtandet från Järva stadsdelsförvaltning:
”En praoelev skulle exempelvis kunna få veta mer om förvaltningens olika ansvarsområden och gränsdragningar gentemot andra nämnder och bolag i staden, om hur nämndprocessen går till, om hur förvaltningen tänker kring och arbetar med sociala hållbarhetsfrågor och kommunikationsinsatser samt hur förvaltningen samverkar med civilsamhället. Denna kunskap kan bidra till att öka det politiska deltagandet och samhällsengagemanget hos de unga.”

Utöver Järva stadsdelsnämnd har kommunstyrelsen remitterat motionen till stadsledningskontoret, arbetsmarknadsnämnden, utbildningsnämnden, kulturnämnden och Bromma stadsdelsnämnd. Efter att de svarat kan en eventuell utredning inledas.

Print Friendly, PDF & Email