bild på vattenfyllda hål i en väg

På senare tid har det rapporterats flitigt om en exponentiell ökning av potthål på stadens gator och cykelbanor, vilket föranlett såväl person- som materialskador för ett antal stockholmare. Framför allt är dessa en direkt livsfara för stadens många cyklister. Ska vi lyckas få fler att cykla behöver hålen täppas till.

När Centerpartiet satt i styret satsades fem miljoner kronor på potthålsåtgärder budgetåret 2022. 80 procent av denna satsning försvann däremot ur den idag styrande majoritetens budget för det gångna året. Som ett brev på posten har antalet ärenden med potthål ökat från 352 till 920 under december och januari.

Trafikkontoret har delvis förklarat detta med att stadens invånare blivit bättre på att felanmäla. Centerpartiet ser det som mer sannolikt att det beror på den gångna vinterns väderlek men framför allt bristande resurser.

Annons:

Vi ställer oss också frågande till, förutom de akuta problemen som de indragna potthålsmedlen orsakat, hur gatuunderhåll och kostnader för detta kommer att påverkas på längre sikt. Dessvärre talar mycket för att detta är ännu en av den styrande majoritetens neddragningar som kommer att resultera i avsevärda fördyringar i framtiden. Nu är det dags att fixa potthålen.

Patrick Amofah, gruppledare för C i Järva stadsdelsnämnd
Kim Ekblom, ersättare för C i Järva stadsdelsnämnd

bild på hålighet i väg och bilar som passerar
Print Friendly, PDF & Email