Rinkeby-Kistas nämndordförande Elvir Kazinic, S, svarar på Kahin Ahmeds insändare om vem som tar ansvar för stadsdelens psykiskt sjuka.

Psykisk ohälsa är ett av vår tids största folkhälsoproblem. För att minska den psykiska ohälsan i samhället är det viktigt att säkerställa tidiga åtgärder men också att arbeta med förebyggande insatser. Därför är det välkommet med alla försök att uppmärksamma frågor som rör psykisk ohälsa.

När man läser Kahin Ahmeds artikel kan man tro att det är stadsdelsnämnderna som ansvarar för vård av målgruppen som tas upp.

Annons:

Stadsdelarna kan endast erbjuda sociala insatser och samverka i ärenden när det behövs

Men så är inte fallet. Stadsdelarna kan endast erbjuda sociala insatser och samverka i ärenden när det behövs. Det betyder inte att stadsdelarna i Järva inte gör något. Det finns många insatser och verksamheter.

Bland annat finns det träfflokaler som är öppna utan att man behöver ett beslut från socialtjänsten för att delta i. Och där deltagarna har stora möjligheter att påverka innehållet. Det finns personligt ombud som erbjuder stöd till personer över 18 år, med långvarig psykisk funktionsnedsättning. Deras uppdrag är att hjälpa medborgare i kontakter med bland annat psykiatrin eller vårdcentraler samt i kontakt med myndigheter. Ombudet arbetar på uppdrag av klienten och bevakar att vårdgivare och myndigheter samverkar kring klientens behov av stöd och insatser. Det finns stöd och hjälp genom anhörigstöd för den som är anhörig till någon som lider av psykisk ohälsa. Stadsdelarna i Järva har också uppsökare som arbetar för att fånga upp personer som behöver stöd.

Ahmed har rätt i att det finns ett tabu kring att prata om psykisk ohälsa och här är det viktigt att vi alla hjälps åt att bryta det tabu. Därför samarbetar stadsdelarna i Järva med flera föreningar för att minska det tabubelagda traditionella mönstret och för att förebygga psykisk ohälsa.

Vi socialdemokrater vill stärka samverkan mellan staden och Region Stockholm

Det betyder inte att det räcker. Det finns mer att göra. Vi socialdemokrater vill stärka samverkan mellan staden och Region Stockholm för att inte någon ska falla mellan stolarna. Bland annat är unga som lider av psykisk ohälsa och personer som lider av både psykisk sjukdom och skadligt bruk och beroende viktiga målgrupper.

Vi vill också att flera personer ska ha en samordnad individuell plan (SIP). Arbetet med SIP är viktig för att individer som är i behov av insatser från olika aktörer ska få sina behov tillgodosedda. Det är samhällets olika aktörer som ska samla sig kring en individ och upprätta en plan istället för att individen ska behöva ha olika planer hos olika aktörer som inte går ihop.

Utöver arbetet med psykisk ohälsa finns det ett viktigt arbete att göra för minska ojämlikheten i vår stad. För ojämlikhet och segregation leder till ett sämre samhälle för alla. Trots att de flesta i Stockholm vill ha en stad som håller samman har utvecklingen under lång tid gått åt ett annat håll med ökade klyftor. Järva har tillåtits hamna på efterkälken och skillnaderna mot andra delar av Stockholm är för stora. Stockholm behöver nu driva en politik för ökad jämlikhet. Det är ett arbete som nu har rivstartat med Fokus Järva. Vi kraftsamlar och genomför långsiktiga insatser på flera områden. Det är satsningar på skola, förskola, fler nya bostäder, trygghet, arbetsmarknad, fritid och kultur, medborgarservice och så mycket mer.

Elvir Kazinic, ordförande Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Print Friendly, PDF & Email