rinkeby torg

Den psykiska ohälsan verkar ha ökat i förorterna utan att de ansvariga tar sitt arbete på allvar. På torget i Rinkeby, Tensta eller Kista träffar man både vuxna och ungdomar som alldeles uppenbart behöver hjälp.

De vandrar dygnet runt i Rinkeby centrum eller på Kista torg. De är utslitna, magra, i trasiga kläder och visar tecken på att de inte har ätit på länge. De har skor som inte klarar kyla och snöväder. Medan politikerna i stadsdelen och kommunledningen justerar värmen på sina element, så vandrar de psykiskt sjuka dygnet runt i våra centrum när snöstormen sveper in över Stockholm.

Det finns några av dem som visar tecken på allvarliga psykiska problem, och som borde omhändertas innan de skadar sig själva eller någon annan.

Invånare med invandrarbakgrund som lever i marginaliserade områden lever i ekonomisk utsatthet. Tas deras vårdbehov på allvar?

Den strukturella diskrimineringen på många av samhällets områden, som arbetsmarknaden, bostadsmarknaden och inom vården, resulterar i negativa hälsoeffekter för individer som lever i så kallade utsatta områden.

Vad görs aktivt för att förebygga den ökande psykiska ohälsan i området?

Enligt lagen ansvarar kommunen, och stadsdelen, för samordning av olika hjälpinsatser för den enskilde personen som lider av psykiska ohälsa. Vad erbjuder stadsdelen för det ökande antalet psykiskt sjuka bland marginaliserade grupper? Vad finns det för sociala insatser i området och vad görs aktivt för att förebygga den ökande psykiska ohälsan i området?

Frånvaron av lämpliga och relevanta sociala och samhälleliga insatser bidrar till en ojämlik hälso- och sjukvård.

I socialtjänstlagen, kapitel 5 paragraf 7, står det att “ Socialnämnden skall verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra.
Socialnämnden skall medverka till att den enskilde får en meningsfull sysselsättning och får bo på ett sätt som är anpassat efter hans eller hennes behov av särskilt stöd.
Kommunen skall inrätta bostäder med särskild service för dem som till följd av sådana svårigheter som avses i första stycket behöver ett sådant boende.”

Lever socialnämnden i stadsdelen och kommunen upp till kravet från socialtjänstlagen?

I vissa kulturer är psykisk ohälsa ett tabubelagt ämne

I vissa kulturer är psykisk ohälsa ett tabubelagt ämne, och den drabbade söker inte hjälp för att det finns risk för stigmatisering. Sådana traditionella mönster måste brytas.

De ansvariga i stadsdelen och ledningen i kommunen måste ta sitt yttersta ansvar och erbjuda målgruppen likvärdig hälso- sjukvård. Det handlar både om förebyggande arbete för att främja psykiskt välbefinnande och förebygga ökande psykisk ohälsa genom att öka kunskap om hur psykisk ohälsa identifieras, förebyggs och behandlas.

Politikerna brukar talar om att patienten ska få relevant vård efter sitt vårdbehov och inte utifrån sina plånbok eller bostadsort. Men tyvärr prioriteras resursstarka på bekostnad av marginaliserade grupper.

Kahin Ahmed

Print Friendly, PDF & Email
Annons: