Två bilder sammanslagna, ett brev från hyresvärden Victoriahem och en skylt på en husfasad där det står Victoriahem.

Föreningen Ort till ort skrev ett öppet brev till stadens politiker, där de säger att Victoriahem hotar missnöjda hyresgäster med uppsägning. Nu besvarar fastighetsbolaget anklagelserna.

Under de senaste tre åren har vi på Victoriahem gjort stora investeringar i vårt bestånd i Järva. Detta innefattar omfattande fönsterbyte, nya säkra portar med nya passagesystem, nya säkra dörrar i allmänna utrymmen, trygghetsåtgärder, belysningar, upprustning av tvättstugor och nu upprustning av våra gårdar, i dialog med våra hyresgäster. I Rinkeby har vi rustat upp hela Fornbyvägen med ny fasad, nya fönster, nya gårdar och nya moderna garage. I Husby pågår upprustning av Tönsbergsgaraget för att möta behovet av ett tryggt och modernt garage i området med laddplatser för elbilar. Det är bara några exempel på alla investeringar som gjorts i Järva och fler finns planerade, inte minst för att våra fastigheter ska hålla 50 år till. Vi är medlem i Fastighetsägare i Järva och bidrar aktivt till områdets utveckling.

Majoriteten av våra hyresgäster är nöjda

Annons:

Under 2023 var Victoriahem den privata hyresvärd som lämnade flest lägenheter till Bostadsförmedlingen i Stockholm. Vi är associerad medlem i Sveriges allmännytta och tar givetvis vårt ansvar för bostadsförsörjningen i Stockholm. Majoriteten av våra hyresgäster är nöjda vilket resultatet av gjorda undersökningar från AktivBo samt det stora söktrycket på våra lägenheter i Stockholm visar. Den senaste hyresgästsundersökningen skickades ut på flera språk till samtliga hyresgäster i Husby. Vi fick ett väldigt gott betyg, även om vår ambition är att bli ännu bättre. Allt fler trivs hos oss och känner sig tryggare än någonsin. Detta är ett resultat av de satsningar vi gjort på förvaltningskvalitet, bosociala insatser och samverkan.

Påståenden om brister har återkommande undersökts av miljöförvaltningen i Stockholm och kunnat avfärdas. Intressant är att samtliga anmälningar till såväl Hyresnämnden som Miljöförvaltningen initieras av en och samma rörelse genom kampanjer, dörrknackningar etcetera och inte av hyresgästerna själva. Det framgår av de sociala medier, hemsidor samt de offentliga handlingarna som finns.

Det faktum att sökande i flertal fall också uteblivit från sammanträden och i vissa fall inte ens vetat om att det gjorts en anmälan i deras namn är anmärkningsvärt. I uteslutande samtliga fall företräds sökande av samma jurist med verksamhet i Husby som också grundat Ort till Ort och marknadsfört dessa processer. Hade syftet varit att verkligen hjälpa hyresgästerna att få felen avhjälpta hade Ort till Ort naturligtvis hjälpt hyresgästerna att anmäla felen direkt till oss så att vi kunnat åtgärda dem och inte en rättslig process. Det är dock tydligt inte Ort till Orts målsättning.

Syftet är alltså inte det som Ort till Ort påstår och bakgrunden är annan

De händelser som Ort till Ort lyfter där Victoriahem agerat begränsas till två fall där hyresgäster som är aktiva inom Ort till Ort fått en så kallad anmodan att vidta rättelse. Syftet är alltså inte det som Ort till Ort påstår och bakgrunden är annan. Detta har skett helt i enlighet med 25§ hyreslagen där syftet är just att undvika en uppsägning. Enligt andra stycket i denna lag fordras alltid att underrättelse sker till socialnämnden som kan erbjuda hjälp för att undvika just en uppsägning. Socialtjänsten fyller en betydlig större funktion i samhället och även dessa sammanhang än det som Ort till Ort påstår.

Bakgrunden är att Ort till Ort har utlyst en så kallad blockad mot såväl Svenska Bostäder som Victoriahem i Husby efter att deras krav avvisats. Vi uppfattar det mest som ett sätt för rörelsen att genom kampanjer få uppmärksamhet och medlemmar och medlemsavgifter men agerandet är både allvarligt och brottsligt.

Vår förhandlingspart i hyresrättsliga frågor är Hyresgästföreningen i enlighet med de svenska lagar Ort till Ort hänvisar till. Denna modell och dessa förhandlingar fungerar bra i hela landet och även i Järva. Blockad är en arbetsmarknadsåtgärd som används av arbetsmarknadens parter, det vill säga fackliga organisationer mot arbetsgivare. Att ställa ultimatum med hot om blockad mot verksamheter saknar helt rättslig grund och är ett allvarligt brott som även påverkar hyresgästerna och bilden av Järva.

Representanter för organisationen har olovligen tagit sig in i våra fastigheter och byggarbetsplatser, stoppat pågående arbeten och tvingat entreprenörer att lämna arbetsplatsen som enligt dem satts i ”blockad”. Det handlar om brott enligt svensk lag som vi också polisanmält utifrån den nolltolerans vi har, inte minst för att värna om arbetsmiljön för såväl vår personal som våra entreprenörer.

Vi välkomnar alltid en konstruktiv dialog med andra aktörer i Järva

Vi välkomnar alltid en konstruktiv dialog med andra aktörer i Järva. Detta har vi också, inte minst med Hyresgästföreningen som företräder våra hyresgäster, myndigheterna samt politiken. Som fastighetsägare är vi en viktig aktör som kan påverka förutsättningarna vilket vi också gör, inte minst positiv utveckling av tryggheten i området.

Vi har fastighetsbestånd och verksamheter på 31 orter runt om i landet. En liten grupp individer inom den politiska rörelse som Ort till Ort i Husby är ska inte misstas för att vara representanter för hyresgästerna i vare sig Husby eller övriga orter. Vi värnar om Järva och våra hyresgäster. Vi tror vägen framåt måste handla om dialog och samarbete, inte splittring genom desinformation, inte bara mot oss utan även andra samhällsaktörer i Järva.

Låt oss istället lägga energin på att förena alla goda krafter för att göra Järva till en ännu bättre plats att bo och leva på.

Victoriahem AB

Print Friendly, PDF & Email