kvinna håller upp sin hand som skydd

Den 22 mars hittades en kvinna död i sitt hem. Den femte kvinnan på två veckor, samtidigt som många jourer lägger ner sina skyddade verksamheter, stöd och närvaro i olika delar av landets kommuner, särskilt de som verkar i Stockholm och Sveriges mest utsatta förorter.

Tensta kvinno- och tjejjour är idag en väletablerad jour med tydlig vision om ett samhälle fritt från mäns våld. Vi har med åren växt enormt genom vår engagerade personal, styrelse, volontärer, frivilliga, nätverk, evenemang, informationskampanjer, och opinionsbildning, i och utanför Stockholms stad. Därutöver växer antalet kvinnor (med eller utan barn) och unga tjejer, som söker vårt stöd och skydd. Vår jour är bemannad med två anställda, som gör ett omfattande arbete för att driva vår verksamhet och som bland annat innefattar fysiska träffar och stödsamtal. Vi har även en tjejjour där kontakten sker via chatt och telefon.

Årligen hjälper vi över 200 stödsökande och håller cirka 900 stödsamtal, utöver hundratals fysiska möten och aktiviteter. Omkring 1600 följare kan ta del av vårt arbete via sociala medier. Vi ser oss därmed också som en viktig opinionsbildare i frågor om kvinnors och barns rättigheter.

Annons:
Annons:

Det är en verksamhet som i många avseenden handlar om liv och död

I flera år har vi arbetat outtröttligt.

Vår personal, styrelse och volontärer arbetar seriöst och fokuserat sedan jourens start för 25 år sedan. För att rädda liv, upprätthålla och skapa rättigheter, skydd och förutsättningar för barn, tjejer och kvinnor.

Vi arbetar inte för nöjet, utan för att kvinnor, unga tjejer och barn som lever under hot, våld och hedersförtrycks liv och hälsa måste säkras och tillgodoses i vårt samhälle. Det är en verksamhet som i många avseenden handlar om liv och död.

Vi ser en utveckling som dessvärre gör det allt svårare för oss som jour att verka, och vi riskerar att för första gången behöva avveckla vårt skyddade boende, trots det höga antalet stödsökande per år.

Men med nya krav på jourer krävs också mer resurser. Resurser som vi idag inte har.

I januari fick vi avslag på vår projektansökan, trots att den bygger på Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer

I januari fick vi nämligen avslag på vår projektansökan som trots att samtliga delar i vår ansökan bygger på de kvalitetsindikatorer som Socialstyrelsen har utformat enligt de lagstadgade kraven som tillkommer med tillståndsplikten och propositionen ”Stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende”. Jag åberopar delar av innehållet i vår ansökan:

  1. medel för att finansiera grundläggande behov för jouren att möta de nya lagstadgade kraven som tillkommer i och med tillståndsplikten och propositionen Stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende,
  2. medel för att täcka kostnader för att anställa en barnansvarig (enligt Trappa utbildning) och stärka barnrättsperspektivet inom vår jours bemötande av barn,
  3. medel för bemanningskostnader för personal eftersom det skyddade boende enligt de nya kraven måste bemannas av betald personal,
  4. medel för anställning av en medarbetare för att säkra kvalitetsarbetet i boendet.

Ändå fick vi avslag med motivering att vi ”saknar en plan för långsiktig finansiering”.

Vi omfattas inte av ett system som säkerställer vår överlevnad, vilket sätter vår verksamhet i årlig osäkerhet och våra stödsökande i fara. Att tillföra grundläggande finansiering till kvinnojourer bör ses som en grundförutsättning för att nå politiska mål och grundläggande mänskliga rättigheter, ”att eliminera allt våld mot kvinnor, unga tjejer och barn”.

Styrelsen för Tensta kvinno- och tjejjour genom Sonia Sherefay

Om Tensta kvinno- och tjejjour:
– Ideell organisation som startade 2002 med ändamål är att stödja och hjälpa våldsutsatta kvinnor och deras barn, samt unga tjejer som lever under hedersförtryck
– Hjälper behövande oavsett politisk, etnisk, religiös och social bakgrund
– Verkar för ett jämställt samhälle fritt från våld
– Leds sedan 19 mars 2024 av Sonia Sefay som ordförande, tidigare styrelseledamot i över 20 år

Print Friendly, PDF & Email