Sandlåda med leksaker

Informationen på Stockholms stads hemsida om de fristående förskolorna är missvisande visar Nyhetsbyrån Järvas granskning. Tillsynsanmärkningar och stora barngrupper är vanligt i den privata sektorn.
– Jag tycker att vi behöver utveckla tillsynen lite mer, säger Alexandra Mattsson, ordförande i den nya förskolenämnden.

Det finns både kommunala och fristående förskolor i Järvaområdet. Fristående förskolor drivs i privat regi, det kan till exempel röra sig om aktiebolag, ekonomiska stiftelser, kooperativ eller trossamfund. Det är kommunen som godkänner de privata aktörerna och det är kommunen som även ansvarar för tillsynen av de fristående förskolorna. Den kartläggning som Nyhetsbyrån Järva har gjort visar att kommunens tillsyn har stora brister. 

Enligt en lista som utbildningsförvaltningen förmedlar finns 52 fristående förskolor i Järva. Men på Stockholms stads hemsida “Hitta förskola” presenteras endast 43 fristående förskolor och ett fåtal nyckeltal om de enskilda förskolornas verksamheter. Det är huvudmannen för den privata förskolan som ansvarar för att verksamheten finns med i sökverktyget och att informationen stämmer. Flera förskolor i området saknas dock.

Annons:

När Nyhetsbyrån Järva kontaktar över hälften av de redovisade förskolorna för att bekräfta de presenterade nyckeltalen ska informationen visa sig vara felaktig i flera fall.

Innan utbildningsnämnden besöker förskolan meddelas de ansvariga i förväg

Oavsett om en förskola är kommunal eller fristående ska den följa skollagen och läroplanen. För att kontrollera att det exempelvis finns förskolelärare och att barngrupperna har rimlig storlek, står samtliga förskolor under tillsyn av staten. Tillsynen skiljer sig för fristående och kommunala förskolor, då de kommunala kontrolleras direkt av skolinspektionen, medan de fristående står under kommunens ansvar. 

I Stockholms kommun är tillsynsansvaret för fristående förskolor tilldelat utbildningsnämnden. Deras uppdrag är att genomföra “regelbunden tillsyn” av de fristående förskolorna. Anna Rydin, enhetschef på utbildningsförvaltningen som ansvarar för godkännande och tillsyn av förskolor, förklarar att det vanligtvis sker vart tredje till vart femte år, men att det inte finns exakta regler. Processen för ett tillsynsbeslut tar ungefär 12 veckor och innan utbildningsnämnden besöker förskolan meddelas de ansvariga i förväg. 

– Vår bedömning är att generellt sett blir tillsynen av en mycket bättre kvalité. Vi får fokuserade, planerade intervjuer, och en väldigt stor del av tillsynen utgörs av just intervjuer med rektor och personal, säger Anna Rydin. 

De allra flesta fristående förskolor fungerar bra och vill göra rätt

På frågan om huruvida det finns en risk med att meddela i förväg då huvudmannen kan förbereda sig och visa upp en falsk bild av verksamheten, svarar hon att det inte ska vara utgångspunkten.  

– Naturligtvis finns risken att skolorna förställer verkligheten när de får veta i förväg, men jag tycker att vi måste komma ihåg att de allra flesta fristående förskolor fungerar bra och vill göra rätt, säger Anna Rydin. 

Enligt skollagen måste det finnas förskollärare i förskolan, men det finns ingen specificering kring hur många. Förskolläraren ansvarar för barnens undervisning, och förutsättningarna måste vara sådana att det är möjligt för förskolläraren att uppfylla detta ansvar. 

Enligt Nyhetsbyrån Järvas siffror är andelen legitimerade förskollärare bland pedagogerna i genomsnitt 30,37 procent. Det går 17,1 barn på en förskollärare i snitt, i Sverige låg medelvärdet förra året på 12,4. 

Vi har inte resurser att gå in och granska varenda förskola

Skolverket har riktlinjer för hur stora barngrupper på förskolan bör vara, de är inte ett tvång, men en rekommendation. På 13 av de granskade förskolorna är barngrupperna större än skolverkets rekommendationer.

Skolinspektionen ansvarar för att kommunen sköter sitt tillsynsansvar. Solmaz Malek Lundin, utredare på skolinspektionen, säger att de inte kan kolla att kommunen kontrollerar varje förskola.

– Skolinspektionens instruktion är inte att granska förskolor på enhetsnivå. Vi måste titta på en övergripande nivå att kommunen har ett välfungerande system för att ta sitt tillsynsansvar. Och då kan det vara så att enskilda förskolor inte fångas upp, säger Solmaz Malek Lundin. 

Fem av de granskade förskolorna har redovisat en vinstutdelning på sammanlagt drygt 13 miljoner

Nyhetsbyrån Järva har granskat sammanlagt 23 av förskolornas senast tillgängliga årsredovisningar. Vissa aktörers omsättningar kommer från flera olika verksamheter utanför Järva och dessa aktörer har utelämnats då siffrorna blir missvisande.

En ekonomisk förening har också utelämnats på grund av ett särskilt stort underskott det senaste räkenskapsåret. Det är den ekonomiska föreningen, Förskolan Regnbågen i Husby, som redovisade ett underskott, på nästan 13 000 000 kronor. Men trots det verkar Regnbågens tre förskolor fortfarande bedriva verksamhet enligt Stockholms stads hemsida.

De förskolor, vars ekonomi har granskats, är sådana som enbart har verksamhet i Järva och dessutom finns med på Stockholms stads hemsida. Av dem har fem redovisat en vinstutdelning under det senaste tillgängliga året på sammanlagt drygt 13 miljoner kronor. Mubarak förskolor AB, (7 300 000) Mångården förskolor (5 000 000) Christinas förskolor (880 000) Kista Playschool AB (225 000) och AB Ayans förskola (200 000).

I år ska Stockholms stads system för förskolor ändras

I år ska Stockholms stads system för förskolor ändras. En förskoleförvaltning ska vara på plats vid halvårsskiftet och ledas av förskoleborgarråd Alexandra Mattsson. Förvaltningen kommer endast jobba med förskolefrågor och hela tillsynsavdelningen kommer att ligga på administrationen. Alexandra Mattsson planerar att stärka tillsynen. 

porträttbild av medelålders kvinna
Alexandra Mattsson, Bild: Maurits Otterloo

– Det kan handla om att det behövs särskild kompetens som saknas idag eftersom det är mer och mer komplicerade utredningar, men också att det behövs fler anställda för att kunna göra en tätare och mer riktad tillsyn. Men det får vi återkomma kring när nämnden är på plats, säger Alexandra Mattsson. 

Hon säger också att kommunen inte kan vara överallt hela tiden. 
– Vi kan inte lägga hur mycket resurser som helst på tillsynen. Sedan är det så att de flesta förskolor fungerar bra. 

Axel Ericsson
Maja Ahlqvist
Tora Heidvall

Under våren har studenter från JMK, enheten för journalistik, medier och kommunikation vid Stockholms universitet, samarbetat med Nyhetsbyrån Järva. Vi publicerar deras granskande artiklar under våren och sommaren.

Läs även Nyhetsbyrån Järvas tidigare artiklar om den privata koncernen Tellusgruppens förskolor i Järva.

Print Friendly, PDF & Email