En man och tre kvinnor framför en vägg med skylten SB Kontor.

Stor oro råder bland hyresgästerna i de cirka 500 mycket slitna lägenheter på Oslogatan i Husby som ännu inte har renoverats efter nästan 50 år med närmast obefintligt underhåll. Enligt nya signaler från Svenska Bostäder (SB) vill bolaget omförhandla det länge hyllade Järva-avtalet.

De “totalrenoveringar” till nära nyproduktionsstandard av SB:s lägenheter, hus och gårdar på Trondheimsgatan, Bergengatan och delar av Oslogatan, som redan har gjorts enligt Järva-avtalet, har inneburit en rejäl och omtyckt förbättring av boendemiljön. För hyresgästerna innebar det att de under 10-11 månaders byggtid evakuerades till tomställda lägenheter.

Så kallat ’varsamma’ renoveringar skapar både oro och många frågetecken

Kontrasten är skarp jämfört med det fortsatta förfallet i de fastigheter som sålts ut sedan slutet av 1990-talet och idag ägs av Victoriahem, men även jämfört med Oslogatans ännu orenoverade SB-fastigheter.

Annons:
Annons:

I Svenska Bostäders styrelsedokument motiveras en ny underhållspolicy av kostnadsskäl. Men att bolaget i denna policy signalerar att de vill ersätta totalrenoveringar, medan hyresgästerna evakueras till tomma lägenheter, med så kallat “varsamma” renoveringar där hyresgästerna bor kvar under byggtiden skapar både oro och många frågetecken. 

Att bo kvar i omfattande byggbuller och damm, med dusch och toa nere på gården

Att bo kvar i omfattande byggbuller och damm, med dusch och toa nere på gården, är något som allvarligt oroar gamla, sjuka, barnfamiljer och nattarbetare som måste sova på dagen. En annan oro gäller antydningarna om att hyresgästerna i de återstående husen på Oslogatan heller inte kommer att få samma fina standard som sina grannar eller att de i så fall själva får betala extra för detta genom egna kostsamma tillägg.

Enligt ett utkast till “hyresgästkommunikation” vill Svenska Bostäder “i stället för att byta ut och slänga bort vill vi vårda och reparera” och “i stället för att vänta till ett hus har stora renoveringsbehov vill vi utföra mindre löpande underhåll…”

Och “varsamma renoveringar” kan ju låta bra, särskilt om de genomförs med nollalternativ för hyreshöjningar i relativt nya eller mindre slitna hus. Problemet är bara att staten i början av 1990-talet tog bort de skattebefriade underhållsfonderna. Både allmännyttan och de privata fastighetsägarna slutade underhålla och det avtal avskaffades om hyresgäststyrt underhåll som tidigare fanns.

Fortfarande gäller Järva-avtalet

När det ännu gällande Järva-avtalet, skrevs efter den största proteströrelsen i Husbys och Järvas historia, medgav Svenska Bostäders dåvarande stadshuspolitiker med moderaten Joakim Larsson i spetsen, att bolaget hade en stor underhållsskuld till hyresgästerna. De höga renoveringskostnaderna påstod man bara till en tredjedel skulle betalas av hyresgästerna genom höjd hyra. Resterande en tredjedel skulle betalas med energibesparingar och en tredjedel av SB som kompensation till hyresgästerna för alla år av uteblivet underhåll.

Det är argument som hyresgästerna på Oslogatan har dubbla skäl att påminna om när det nu låter som om Svenska Bostäder vill dra ned på ambitionerna, bara åtgärda det mest akuta, glömma allt tal om underhållsskuld och i övrigt skyffla över ansvaret till hyresgästbetalda tillägg.

Oslogatans hyresgäster förväntar sig respekt från den nya styrelsen i stadshuset

Oslogatans hyresgäster förväntar sig respekt från den nya S-, V- och MP-styrelsen i stadshuset och i allmännyttan. Varje eventuell förändring av Järva-avtalet mellan allmännyttan och hyresgästföreningen måste föregås av en demokratisk dialog och godkännas av de berörda hyresgästerna.

Om en akut vattenskada i vissa fall tvingar fram en omedelbar renovering av badrum och kök måste det finnas en beredskap att åtminstone ordna alternativt boende under byggtiden för de barnfamiljer, gamla, sjuka, nattarbetare och andra som bäst behöver det. Samtidigt borde de hyresgäster som är beredda att bo kvar ges en rejäl kompensation för “skada och värk”. Där ombyggnationen av gamla och slitna fastigheter kan planeras i förväg, vill de boende erbjudas samma sorts evakuering till en likadan lägenhet under byggtiden som hittills har gällt.

Hyresgästerna vill ha samma standard som de lägenheter som redan renoverats

Vad ett hundratal berörda hyresgäster som hittills har skrivit på en namnlista vill “är att få samma sorts renovering med evakuering som övriga hyresgäster redan har fått på Trondheimsgatan, Bergengatan och Oslogatan i enlighet med Järvaavtalet från 2010”.

Denna renovering måste i rättvisans namn ha en liknande omfattning och standard som de tre fjärdedelar av beståndet som redan har renoverats, utan att det leder till en högre hyra än i redan renoverade hus.

Halima Larsson
Arne Johansson

Print Friendly, PDF & Email