arbetsplatsen i akalla + vattensalamander

I den allra nordligaste spetsen av Stockholms kommun, vid Akalla, ligger Hansta naturreservat. Här byggs just nu Förbifart Stockholm – och en salamanderpark. Eftersom den åttafiliga motorvägen inkräktar på naturreservatets mark anlägger Trafikverket ett nytt parkområde kallat Hansta hage.

Trafikverket måste kompensera för intrången motorvägen gör i Hansta naturreservat. På platsen för Hägerstalunds motocrossbana som stängdes 2017 byggs därför just nu en “landskapspark”, som ska fungera som en entré till naturreservatet. Vattensalamandrarnas förekomst ska räddas med utgrävda dammar, och Stordiket, som rinner ut i Djupanbäcken och senare Igelbäcken, ska skyddas från uttorkning med en utjämningsdamm dit vatten leds från kullarna omkring.

Hinder har byggts för att salamandrarna inte ska krypa ner mot motorvägen

Annons:

När Trafikverket guidar Nyhetsbyrån Järva på platsen ser området mest ut som en leråker, men i vår kommer växter att planteras ut, och gångvägar och broar över vattnet ska byggas klart. Grill- och sittplatser ska också ordnas. Salamandrarna ska få krypa tillbaks till dammarna längs diket som grävts ut. Enligt Trafikverket ligger de just nu i vinterdvala i utplacerade timmerhögar och stensamlingar.

Två sorters salamander ska förekomma i vattnet. Större och mindre vattensalamander. Den större vattensalamandern är ett groddjur som är fridlyst. Den blir ca 11-17 cm lång och trivs i fuktiga områden och småvatten, vilket gör att torka och torrläggning är ett hot mot dess miljö. Den hotas även av fisk, så ett filter har byggts i diket för att fiskar inte ska nå salamanderdammarna i parken. Hinder har också byggts för att de inte ska krypa ner mot motorvägen.

I området finns många fornlämningar, och några av dem ska synliggöras i den nya parken och få skyltar. Men det dröjer ytterligare tills området öppnar för allmänheten. Först i november ska parken vara klar och överlämnas till Stockholms stad som äger marken och ska sköta den.

Nu räknar man med att trafiken kommer att öka, i synnerhet vid Akalla

En annan kompensationsåtgärd som Trafikverket ska göra är att meandra Igelbäcken på Järvafältet nedanför Eggeby gård. Det innebär att den raka bäcken grävs om till vågiga krokar, som är mer naturligt och gynnar vissa växter och djur.

När Förbifarten planerades var ett av argumenten att den skulle minska trafiken på Akallalänken, vars barriäreffekt då skulle kunna minska. Men nu räknar man med att trafiken istället kommer att öka, i synnerhet i norra delen vid Akalla, då bilister som ska till och från Barkarbystaden kommer att välja den vägen. En “landskapsbro” över Igelbäcken för att minska vägens barriär har tidigare föreslagits, men det finns ingen aktuell plan för den.

Närmast Hjulstarondellen planeras just nu ytterligare utbyggnad av vägkopplingen mellan Förbifart Stockholm och E18, och breddning av E18 mot Jakobsberg. Samråd för detta pågår till 18 februari.

Viktor Arnell

Print Friendly, PDF & Email