Eb ild på nämndmötet tagen från hallen, man kikar liksom in.

Onsdagens nämndmöte hölls i det ”nya” förvaltningshuset i Tensta, men i en ny lokal. Som förstagångsbesökare måste jag nämna att skyltningen är i stort sett obefintlig. Hur vet man ens att det är ett förvaltningshus? 

Skylten sitter på en oupplyst ”halsbrytande höjd” på fasaden utemot Hagstråket. Ingen information finns om var entrén är. Då de flesta kommer gående, borde den största entrén finnas längs det upplysta gångstråket bakom Tensta Träff. Kanske beror den obefintliga informationen på att det nyrenoverade huset snart kommer att överges helt eller delvis, då sammanslagningen med Rinkeby-Kistas stadsdelsnämnd sker till sommaren. 

Mötet hade ingen stor publik

Annons:

Mötet hade ingen stor publik och inleddes med att förvaltningschefen redogjorde för hur arbetet med sammanslagningen fortskrider. Man är nu inne på förslag och förhandlingar om enheternas strukturorganisation. Resultatet presenteras den 8 mars. Avdelningar och chefer för dessa, har ju redan redovisats. Beslut om hela organisationen och lokalisering tas i kommunfullmäktige i slutet av april och redovisas därefter offentligt i maj. Alla förslag har förhandlats med de fackliga organisationerna och medarbetarna hålls underrättade om processen kontinuerligt. 

I den följande frågestunden efterlyste ändå medborgare ett svar på en skrivelse om redovisning av för- och nackdelar med sammanslagningen. Oron, för att tillgängligheten och stödet från förvaltningen till enskilda medborgare och föreningar blir sämre, är stark. Erfarenheterna från sammanslagningen mellan Rinkeby och Kista är fortfarande kännbar. Då Kista blev navet för administration och förvaltning och Rinkeby ”övergavs”. Direktör Victoria Callenmark försäkrade åhörarna om att dessa erfarenheter finns med när man nu planerar för en ny och större förvaltning på Järva. Medborgarkontoren blir väldigt viktiga och ska erbjuda en utvecklad och likvärdig närservice i hela den stora stadsdelen. Diskussioner om ett kompletterande mobilt medborgarkontor finns också med.  

Förvaltningens svar på remissen var att avslå förslaget

Förslag till fördelning av föreningsbidragen fanns med på den ordinarie dagordningen för mötet och godkändes i sin helhet. Där fanns också en remiss från kommunstyrelsen om att inrätta en central bidragsnämnd vars uppdrag skulle vara att handlägga alla föreningsbidrag i staden på ett likvärdigt sätt. Syftet skulle vara att motverka välfärdsbrott. Förvaltningens svar på remissen var att avslå förslaget, då man anser att det finns god kännedom om det lokala föreningslivet samt fungerande rutiner för att besluta och följa upp de föreningsbidrag som beviljas. Nämnden godkände förvaltningens förslag efter votering, då M och SD ville stödja förslaget om en central nämnd. 

Nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att i år erbjuda ytterligare föreningsbidrag för aktiviteter riktat till barn och unga samt trygghetsskapande insatser. En ny ansökningsperiod kommer att annonseras. 

Bland åhörarna restes oron för hur förvaltningar kan godkänna bidrag och redovisningar för att flera år senare ogiltigförklara redovisningarna och kräva tillbaka pengar. Vilket har skett i en central förvaltning nyligen.

Under frågestunden ville veta vad som sker under parollen Fokus Järva  

Under frågestunden ville man också få en uppdatering av vad som sker under parollen Fokus Järva och om civilsamhället kommer att involveras i arbetet. Svaret blev att arbetet ännu är i en uppstart och kommer att fokusera på olika välfärdsområden. Förvaltningen har tagit kontakt med bland annat Kulturförvaltningen, Idrottsförvaltningen och bostadsbolagen. Barns och ungas livsvillkor samt bostäder för större familjer är två prioriterade områden. Ambitionen är att göra civilsamhället delaktigt genom medborgardialoger och remisser. 

Evis Leander  

Print Friendly, PDF & Email