Bild på Enbacksskolan fasad.

Missnöje med undervisningen i somaliska på Enbacksskolan

Nyheter

Föräldrar med barn i Enbacksskolan är missnöjda med modersmålsundervisningen i somaliska. Först i årskurs 4 får eleverna en utbildad lärare, och då är det för sent, menar de.
– De uppgifterna stämmer inte, säger skolans rektor Raija Ikonen.

Enbacksskolan har många barn med somaliska som modersmål. Flera föräldrar har kontaktat Nyhetsbyrån Järva för att påtala undervisningens brister. ”De bara leker”, säger en förälder. ”Mitt barn har inte lärt sig någonting.”

Föräldrarna anser att elevgrupperna är alldeles för stora och säger att endast läraren som tar emot eleverna i årskurs 4 är utbildad. ”När mitt barn började fyran fick läraren börja om från noll.”

Men enligt rektor Raija Ikonen sköts undervisningen av utbildad personal, även på lågstadiet.
– Vi har, sedan höstlovet, två personer som undervisar i modersmål i somaliska på lågstadiet varav den ena är legitimerad lärare och den andra arbetar som skolvärd. Den legitimerade läraren ansvarar för all undervisningsplanering och bedömning.

Nu har vi gjort förbättringar och föräldrar är hjärtligt välkomna att kontakta skolan för dialog

Enligt rektorn har inte skolan mottagit några klagomål från föräldrarna, men skolledningen har under lektionsobservationer ändå lagt märke till att de ”behövde göra justeringar på lågstadiet”.
– Om det förekommit förvirring om lärarsituationen är det ett tecken på att vi som skola brustit i tydligheten i vår kommunikation om undervisningen, säger Raija Ikonen.

Hon säger också att flertalet föräldrar har gett lärarna positiv återkoppling och upplever en förbättring efter lärarbytet.
– Nu har vi gjort dessa förbättringar och om det finns fortsatta synpunkter på undervisningen är föräldrar hjärtligt välkomna att kontakta skolan för dialog.

Kerstin Gustafsson Figueroa

Fakta: Enligt skollagen är syftet med undervisningen att ge eleven möjlighet att utveckla kunskaper i och om sitt språk. Modersmålet har stor betydelse för barns språk, identitets-, personlighets- och tankeutveckling. Ett välutvecklat modersmål ger bra förutsättningar att lära sig svenska, andra språk och andra ämnen.
I femte kapitlet, paragraf 19, i Skolförordningen står det att skolan har skyldighet att anordna hemspråksundervisning om det finns minst fem elever som har rätt till undervisningen i språket, som vill få undervisning i språket. Men det står också ”om det finns en lämplig lärare” och det är rektorn som avgör om en lärare är lämplig att undervisa i modersmål.

Print Friendly, PDF & Email