Kadir Kasirga (s) svarar Al-Azharskolans föräldraråd

Debatt

I skolan läggs grunden för resten av livet. Ett av de viktigaste uppdragen för politiken är att säkerställa att vi har en jämlik skola. Alla elever ska vara trygga i att utbildningen ger kunskaper baserade på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Den svenska skolan ska vara en plats där barn och unga med olika bakgrund möts och där alla kan känna sig hemma. Det förutsätter att skolverksamheten bedrivs av kompetenta och seriösa huvudmän som sätter barnens bästa först.

Stockholms stad ansvarar för att de kommunala skolorna håller högsta möjliga kvalitet där skolorna ges förutsättningar att jobba kontinuerligt med att förbättra elevernas kunskapsresultat. Fristående skolor ansvarar för sin verksamhet och i vilken form den bedrivs.

Det stämmer att staden inte är tillsynsmyndighet för grundskolan. Däremot har staden ansvar för tillsynen av de fristående förskolorna

Det stämmer att staden inte är tillsynsmyndighet för grundskolan. Däremot har staden ansvar för tillsynen av de fristående förskolorna. I den granskning som förvaltningen gjorde av stiftelsen Al-Azhar som huvudman visade sig bristerna vara så stora att förvaltningen återkallade rätten att bedriva förskoleverksamhet. De huvudsakliga skälen till det var att stiftelsen uppvisat allvarlig ekonomisk misskötsamhet och stora brister i sin förmåga att se till att verksamheten följer lagar och regler. Det är mycket allvarligt.

Tyvärr är det inte första gången som Al-Azharskolan omnämns vid allvarliga ekonomiska oegentligheter. 2019 försvann 11 miljoner kronor som egentligen skulle gått till barnens undervisning. Detta ledde till att grundaren till stiftelsen och medhjälparna dömdes till fleråriga fängelsestraff samt till att betala skadestånd.

Om bedömningen görs att stiftelsen Al-Azhar, som tidigare fått kraftig kritik från skolverket och Stockholms stad, inte är lämplig att bedriva förskoleverksamhet är det också rimligt att göra bedömningen att det inte heller är lämpligt att stiftelsen bedriver grundskoleverksamhet.

Stockholms stad har inte någon skyldighet att hyra ut sina lokaler till friskolor

Staden ska inte göra Skolinspektionens arbete. Stockholms stad har dock inte någon skyldighet att hyra ut sina lokaler till fristående friskolor. Det står staden fritt att besluta om.

Därför menar vi att Stockholms stad bör säga upp avtalet för skollokalerna som stiftelsen Al-Azhar hyr till sin grundskoleverksamhet för att istället utreda möjligheten för att bedriva en kommunal verksamhet i lokalerna som verkar för att alla elever känner sig hemma och ges bästa möjliga förutsättningar att lyckas i skolan.

Kadir Kasirga, S, oppositionsborgarråd i Stockholm Stad
Bildkollage: Fatuma Mohamed / Louise Helmfrid
Print Friendly, PDF & Email