Backsippa
Den sällsynta backsippan

Miljöpartiet Järva bjöd in till en vandring i Husbys gröna miljö. I strålande solsken samlades en liten grupp som i samband med biologiska mångfaldens dag vandrade nedför kulturstråket i Husby, förbi Husby gård och Husby gårds koloniträdgårdar och fortsatte genom skogen fram till Igelbäckens kulturreservat.

När vi höjde blicken i Husby Centrum så upptäckte vi en grön vägg. Tyvärr inte så väl underhållen. Tanken är att mitt i ett område med hårdgjord markyta ge plats för olika växter som ger föda till bin, humlor och andra insekter samtidigt som det är vackert att titta på.

Grön vägg

På vägen lärde vi oss mer om vikten av samverkan mellan växter och djur för att främja den biologiska mångfalden och ekosystemen i området. Järvagruppens Sus Andersson berättade om vikten av biologisk mångfald och Järvafältets natur- och kulturreservat.

Annons:

Begreppet biologisk mångfald omfattar allt i naturen – som skogar, ängar och vattendrag, tallar, gullvivor och blåbär, djur och insekter. Vi talade om vikten av ett bra insektshotell. De ska vara minst 10 cm djupt och med olika bomaterial med både stora och små håligheter för att locka olika insekter. Nektar och pollen är viktiga som föda för olika djur och pollineringen av fruktträd och bärbuskar för att det ska bli några frukter.

Det som ser ut som död ved är fullt av liv

Vi uppmärksammade vikten av håligheter i träd som blir boplatser och skydd för fåglar. Det som ser ut som död ved är fullt av liv. Där gömmer sig en massa insekter, svampar och lavar. Både stående och liggande död ved är livsviktigt för en mängd arter som föda eller skydd.

Högstubbar är höga trädstammar som lämnats kvar. Faunadepåer där trädstammar och grenar läggs i en hög och kan fyllas på vartefter och ger på så sätt olika nedbrytningsstadier som gynnar olika insekter och djur.

Brännässla
Brännässla

Vi plockade ätligt ”ogräs” som löktrav, gurkört, nässlor, maskrosor, kirskål. Vi kollade om groblad stillade klådan efter ett par myggbett och det visade sig fungera.
Långt bort hördes en fasan och ett rådjur visade sig vid skogsbrynet.
I skogen såg vi en gammal källa med lite vatten i, en kvarlevande rest från tidigare bebyggelse i området.

Blåbär är en nyckelart som behövs för en massa andra arters överlevnad. Liljekonvaljerna började blomma! Man får plocka men inte sälja liljekonvaljer, liksom gullvivor är de fridlysta.

Igelbäcken är ett av Stockholms mest förorenade vatten

I ett skogsbryn hittade vi fridlysta backsippor som är mycket sällsynta i Stockholmsområdet. De hotas när gamla betesmarker försvinner vid exploatering av nya vägar och hus. Där fanns också solitära svartpälsbin. Solitärbin lever ensamma i håligheter och inte i ett bisamhälle.

Invasiva arter som blomsterlupin, jättebalsamin, jätteloka, parkslide och kanadensiskt gullris är vackra växter som skapar stora problem. Dessa främmande växter tillhör ursprungligen inte den svenska naturligt förekommande floran och faunan. Läs mer om invasiva arter här.

Tickor

Igelbäcken är ett av Stockholms mest förorenade vatten som ibland drabbas av vattenbrist. Trafikverket anlade förra året en meandring av del av Igelbäcken som en kompensationsåtgärd för bygget med Förbifarten. Bäckfåran har grävts om för att skapa fler svängar som gör att vattnet rinner långsammare. I fåran finns nu stenblock och död ved på flera ställen för att skapa lek- och livsmiljöer för fiskar och andra vattenlevande organismer som den fridlysta fisken, grönlingen och olika groddjur.

Bävrar finns också i bäcken även om de är svåra att upptäcka. När vi vandrade där förra året var marken helt kal men nu var området grönt och täckt med växter. Ovanför slänten finns nya träd och buskar, frön och plantor för att stabilisera de nygrävda ytorna och undvika erosion.

Samspelet mellan olika arter är nödvändigt för att vi ska få mat och rent vatten

Äntligen har planeringen för en upprustning av den kulturhistoriska Hästa gård kommit vidare för att skapa ett öppet ekologiskt stadsjordbruk med djur och café, pensionärskollo och skolverksamhet.

Hästa gård

Visionen är att göra Hästa gård mer levande, öppen och tillgänglig, för olika åldrar och intressen. Fokus ska ligga på hållbarhet och biologisk mångfald samt vara förenligt med Igelbäckens kulturreservat syfte och reservatets föreskrifter. Gården ska vara en tillgång för stadens medborgare och besökare. Om detta har Nyhetsbyrån Järva publicerat text som kan läsas här.

Vandringen avrundades med en skön fikastund på Husby Gård och det handlar inte bara om att det är trevligt med natur. Samspelet mellan olika arter är nödvändigt för att vi ska få mat och rent vatten. Att storleksordningen en miljon arter på jorden anses hotade är ett gigantiskt problem.

Inger Beer

Print Friendly, PDF & Email