Rinkebysvängen 60-skylt

I början av hösten byttes hastighetsskyltarna ut på flera platser i Järva. På en del gator sänktes hastigheten, och på vissa höjdes den. Men något märkligt tycks ha hänt när hastigheten höjdes till 60 km/h på Rinkebysvängen, trots att förslaget var att den skulle sänkas.

Förslaget på nya hastighetsgränser har malts i de byråkratiska kvarnarna sedan 2016. Då skickade Trafikkontoret i Stockholms stad ut sitt förslag kring ändrade hastigheter på remiss. I augusti 2022 skruvades nya skyltar upp längs gatorna i stadsdelen Rinkeby-Kista. På Rinkebysvängen höjdes hastigheten från 50 till 60 km/h, men flera boende längs vägen undrar nu varför.

I det ursprungliga förslaget skulle hastigheten på Rinkebysvängen sänkas till 40 km/h. Men Trafikkontoret valde att lyssna på Rinkeby-Kistas stadsdelsnämnd som istället ville höja hastigheten. För i svaret på Trafikkontorets remiss föreslog stadsdelen en sådan ändring. Åtminstone enligt det dokument som Trafikkontoret fick skickat från stadsdelen.

Annons:

I beslutet fanns ingen sådan ändring föreslagen

Men är Nyhetsbyrån Järva undersöker remissvaret från stadsdelsnämnden framkommer något märkligt. Där finns nämligen ingen sådan ändring föreslagen i beslutet som togs på nämndmötet i mars 2017. I det klubbade dokumentet står det att Trafikkontorets ursprungliga förslag är bra och att inget ska ändras. Stadsdelen antydde även att man uppskattade att fler gator skulle få sänkt hastighetsgräns än höjd.

På något sätt har sedan hos Trafikkontoret ett exakt likadant dokument diareförts, men med en viktig ändring. Istället för att inte ha något att erinra mot förslaget står det där att Rinkeby-Kista har ett eget förslag, om att höja hastighetsgränsen till 60 km/h på Rinkebysvängen. Alltså ett helt annat svar än det som klubbades på nämndmötet.

De olika versionerna av Rinkeby-Kistas remissvar. En med "inget att erinra" och en med ett förslag att höja hastighetsgränsen på Rinkebysvängen
De olika versionerna av Rinkeby-Kistas remissvar.

Stadsdelsnämden kan inte svara på hur det remissvaret kunde skickas till Trafikkontoret eller vad ändringen kommer ifrån, och den handläggare som skrev utlåtandet jobbar inte längre kvar.

Vid en höjning av hastighetsgränserna krävs fördjupade utredningar om hur det påverkar buller, vibrationer och luftkvalitet. Trafikkontorets utredning visade att några gator i området redan hade halter över miljömålet för kväveoxid och partiklar (PM10), vilket skulle förvärras av hastighetshöjningen.

Ljudnivåerna överskred redan riktvärdena

Och resultatet från bullerutredningen visade att majoriteten av gatorna redan innan höjningen hade ljudnivåer som överskred riktvärdena för en god miljökvalitet vid väg, både om man räknade med den hastighet som bilarna höll och med den som stod på skyltarna. Men det föranledde inte någon justering av förslaget.

Mest påverkan skulle det bli på Rinkebysvängen. Vägen är vältrafikerad och bostäderna ligger nära vägen, kommenterade utredningen från konsultbolaget Sweco. De beräknade här en ökad ljudnivå med 3 dB(A) vid bostadsfasaderna till följd av den ökade hastigheten, vilket motsvarar en lika stor höjning som om trafiken skulle fördubblas.

Damir Radovic bor med lägenheten vänd mot Rinkebysvängens nya 60-sträcka. Han upplever att bullret har ökat från vägen sedan hastighetsgränsen höjdes.
– Jo, det märks skillnad. Det låter in i lägenheten mer än förut med den höjda hastigheten, säger han.

Leena Asp bor också längs vägen i Rinkeby och undrar också varför hastigheten höjdes på sträckan.
– Det finns ingen logik i att den ska höjas här, säger hon.

Trafikkontoret menar att bostäderna inte ligger nära vägen

Nyhetsbyrån Järva har i flera månader sökt Trafikkontoret med frågor om hastighetsöversynen. Till slut har de återkommit med svaret att de inte heller vet varför det kom in ett annat remissvar än det som stadsdelen beslutade i sin nämnd. Men de menar ändå att höjningen kan vara motiverad på Rinkebysvängen:

“Generellt används hastighetsgränsen 60 km/h på gator i det övergripande gatunätet med hög grad av separering mellan olika trafikslag (som gående, cyklister och bilister), få korsningspunkter och mycket begränsad bebyggelse i direkt anslutning till vägen”, skriver Malinda Flodman, pressansvarig på Trafikkontoret.

“Vår bedömning har varit att detta stämmer in på den aktuella sträckan”

Till skillnad från vad som sades i Swecos utredning menar Trafikkontoret nu att bostäderna inte ligger nära vägen:

“Eftersom bebyggelsen inte ligger direkt vid vägen gjorde vi bedömningen att bullerökningen var okej”, skriver Malinda Flodman.

I ändringsförslaget från Rinkeby-Kista var ett av argumenten likheterna mellan Rinkebysvängens och Finlandsgatans utformning. Finlandsgatan i Akalla fick också höjd hastighet till 60 km/h. Rinkeby-Kista påstod i sitt svar att den har “hög grad av separering”. Men längs den gatan finns också flera övergångsställen som korsar vägen. I november 2020 kördes en man på två gånger vid ett av dom, där den ena av bilisterna smet. Sulle Erdogu jobbar vid platsen för olyckan och kommenterade då på Nyhetsbyrån Järvas facebooksida:

“Bilarna tokkör trots att det är 50”

“En kollega till mig blev också påkörd just där ifjol. Det är jättedåligt belyst vid det övergångsstället och därav tror jag att bilisterna inte reagerar på passerande fotgängare.”

Han menar att just utformningen är ett av problemen med vägen.

“Den raka sträckan på Finlandsgatan när man kommer körandes från Akalla McDonalds tror jag är det värsta jag sett. Bilarna tokkör trots att det är 50 km/h. Det finns inga farthinder och jag har aldrig sett polisen skjuta laser heller under mina 7 år på jobbet”, skrev han då.

Trafik vid övergångsställena på Finlandsgatan i Akalla
Finlandsgatan i Akalla

“Det är samma problem idag”, skriver Sulle Erdogu som fortfarande jobbar där.

Även över Rinkebysvängen finns ett övergångställe, vid Rinkebystråket.

Anledningen till att Trafikkontoret ville höja hastigheterna på vissa vägar är för att kompensera för de vägar som istället fick lägre hastigheter, där man ville öka trafiksäkerheten.

Viktor Arnell

Print Friendly, PDF & Email