Fiskeplatsen var en cirka trettio meter lång sträcka vid bron över bäcken mellan Eggeby och Granby gårdar. Och huvudrollen för elprovfisket hade naturligtvis grönlingen, en symbol för Igelbäcken.

En kort historik om denna fisk innan själva elprovfisket. Kung Fredrik 1 (regent 1720-1751) inplanterade denna fisk bland annat i slottsdammarna vid Ulriksdals slott. Dessa slottsdammar lades igen på 1950-talet och de hade en förbindelse med Igelbäcken under 1700-talet, vilket kan ha gjort det möjligt för grönlingen att etablera sig i bäcken. Grönlingen upptäcktes 1896 i Igelbäcken vid Ulriksdal då några exemplar fångades och de insamlade grönlingarna blev bevarade i Riksmuseets vetenskapliga fisksamling. Grönlingen anses ”livskraftig” i Igelbäcken och sedan 2005 inte rödlistad. Dock är allt fiske i Igelbäcken förbjudet så därmed är grönlingen fredad på Järvafältet.

Annons:
Annons:

Igelbäcken rinner genom fyra kommuner och har naturreservatstatus

Igelbäcken avvattnar Säbysjön och efter cirka 11 km och en fallhöjd på 18 meter når den sitt utlopp i Edsviken vid Ulriksdals slottspark. Igelbäcken rinner genom fyra kommuner; Järfälla, Stockholm, Sundbyberg och Solna och har numera naturreservatstatus i samtliga av dessa kommuner.

Elprovfisketeamet bestod av limnolog Stefan Lundberg , som initierat dagens övning och som utfört provfiskning i Igelbäcken sedan start 1999, utföraren Tomas Jonsson från Sportfiskarna i Stockholm och Jocke Arfvidsson som assisterade Tomas.

Innan själva fisket undersöktes provsträckan med avseende på vattentemperatur (ca 6 grader), grumlighet och vattenströmning. Efter tester av utrustning och ”påklädning” var det dags för Tomas och Jocke att kliva ner i bäcken med elprovsaggregatet, håven och hinken, sakta och ytterst noggrant skanna av provsträckan. När fisken kommer nära strömkällan blir den bedövad och det går lätt att håva upp den.

Innan provfisket startade upptäcktes en troligen övergiven bäverdamm cirka 25 m uppströms elfiskelokalen.

Vad blev då resultatet av dagens provfiske?

Sedan Tomas och Jocke vadat elprovsträckan tre gånger, all infångad fisk blivit mätt och placerade i en hink med syrerikt vatten, gjordes en avslutande inventering av provsträckans djup, bredd, bottenförhållanden och strömhastighet. All redovisad data till protokollet och alla infångade fiskar återutsattes i bäcken när elprovfiskeundersökningen genomförts.

Vad blev då resultatet av dagens provfiske?
Jo, 7 grönlingar, varav 3 var från årets ungar med en cirka längd 40 mm. En mer än ett år gammal grönling var 110 mm. Utöver dessa fångades 2 gäddor, 4 abborrar, 1 mört, alla årsungar, och 6 signalkräftor. Signalkräftorna var små exemplar från cirka 40 mm till en stor på 80 mm.

Jämför man grönlingsförekomsten på denna lokal vid Eggeby/Granby med åren 2019 och 2021 så är motsvarande fångst 10 respektive 11 grönlingar. Motsvarande för signalkräftorna är 23 st. år 2021. Sett över en 22-årsperiod för denna provfiskelokal så har antalet grönlingar per ytenhet (täthet) successivt minskat. De viktigaste provfiskelokalerna under dessa 22 år har varit vid Ulriksdal, Kymlinge, Eggeby/Granby och Hästa.

Under årens lopp har man vidtagit åtgärder för att förbättra livsvillkoren för grönlingen

Under årens lopp har man vidtagit åtgärder för att förbättra livsvillkoren för grönlingen såsom rensning av bäcken, mer meandrande lopp på vissa sträckor, utläggning av sten och grus på botten, återplantering av träd för ökad beskuggning som förhindrar igenväxning av bäckens botten och resulterande i ett syrerikare vatten. Sedan år 2002 har periodvis vattenpåfyllning skett i bäcken av Stockholm Vatten AB strax nedströms om Akallavägen. (Hästa).

Jocke Arfvidsson är sedan lång tid uppmärksam observatör av vattentillgången på denna fiskelokal vid Hästa och i kommunikation med Stockholm Vatten. Till de motverkande negativa effekterna hör den ibland knappa och ojämna vattentillgången, förbuskningen, igenväxningen och flertalet bäverdämmen i Igelbäcken.

Påtagligt under detta cirka tretimmars fiskafänge var förbipasserandes nyfikenhet och förvåning av vad som pågick. Frågor från skolklasser, hundrastare, motionärer och vandrare besvarades med glädje av fisketeamet.

Lars Blom, Akalla

Print Friendly, PDF & Email