En chef på medborgarkontoret i Rinkeby-Kista har anmälts till Diskrimineringsombudsmannen, DO. Anmälan gäller kränkande särbehandling, repressalier och personangrepp.

I anmälan som inkommit till myndigheten beskrivs hur chefen uppmanat den anställde att söka sig till annat jobb, sagt att dennes arbete ”är meningslöst” och ”inte tillför något”.

Under lönerevisionen har chefen, enligt DO-anmälan; hittat anledningar att nollställa lönepåslaget och sänka den anställdes lön.

Anmälaren uppger att hen har tagit kontakt med avdelningschef, HR och facket, men inte fått något gehör och därför gjordes en DO-anmälan.

Enligt uppgift till Nyhetsbyrån Järva handlar det om grova brottsanklagelser mot anställda.

Diskrimineringsombudsmannen arbetar mot diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. DO utreder anmälningar om diskriminering och trakasserier samt granskar hur arbetsgivare, högskolor och skolor arbetar för att förebygga diskriminering. [Källa: regeringen.se]

Kerstin Gustafsson Figueroa

Print Friendly, PDF & Email
Annons: