Reactor är viktigt för oss och vi vill nyansera bilden som Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning och många politiker har av oss unga. Vi är kritiska till hur översynen har gjorts, hur beslutet har fattats och till förslaget att lägga ned Reactor.

Vi som står bakom den här debattartikeln är en stor grupp unga killar från Husby. Tillsammans med våra äldre syskon och förebilder i området har vi fått hjälp att göra våra röster hörda.  

 Under de senaste veckorna har vi fått veta att några av oss har medverkat i översynen av Reactor. De av oss som deltagit hade ingen aning om att våra svar skulle komma att tolkas av främlingar och sedan läggas fram som ett förslag till beslut för politiker att fatta. Vi förstår inte hur vuxna människor kan tolka våra berättelser utan att tala om vilka slutsatser de drar. På Reactor och i skolan har vi lärt oss att Barnkonventionen är svensk lag och att barns bästa ska gälla i alla frågor som rör barn. Men det gäller tydligen inte oss från Husby.

Barnkonventionen gäller tydligen inte oss från Husby

Vad vi också har förstått är att Stockholm Stad har formulerat en Vision 2040. I den står bland annat: “Barn och unga ska ges möjlighet att ha inflytande över stadens utveckling. Staden värdesätter och lyssnar på allas synpunkter.” Det gäller visst inte heller oss från Husby. 

Det finns flera delar i översynen som vi håller med om. Till exempel hur Reactor ska nå fler unga, och särskilt fler tjejer. Men här ställer vi oss också frågande till hur förvaltningen arbetar, något vi redogör för nedan.

Vi har fått veta av de äldre hur Reactor startade och hur verksamheten kom att bli en trygg plats för ungas kreativitet, drömmar och framtidstro. Vi minns hur unga startade föreningar och arrangerade evenemang, där vi fick vara med. Ungdomar från hela Stockholm kom till Husby. Vi har längtat efter att få vara med och göra samma sak, men våra drömmar är krossade.

Ett beslut som också kom ovanifrån

Hösten 2018 kom plötsligt beslutet om att flytta Reactor från huset vid Kvarnbacka bollplan till kontorslokaler i Husby Centrum.  Ett beslut som också kom ovanifrån och som skapade stor frustration och oro bland våra äldre. I de gamla lokalerna fanns plats för fler aktiviteter, både för tjejer och killar. Vi ser nu hur historien upprepar sig och återigen exkluderas unga. Vi undrar varför översynen inte har följt upp vad som hände med Reactors gamla lokal? Hur kommer det sig att den lokalen står tom idag?  

En annan viktig sak som vi delar med översynen av Reactor är att polisen har bidragit till spänningar i området. Översynen skriver om ungas upplevelser av otrygghet och våld i kontakt med polisen. Vi undrar varför förvaltningen inte tar våra erfarenheter på allvar? Hur kommer det sig att våra berättelser redogörs i översynen, men att förvaltningen sedan inte verkar bry sig om vår trygghet? 

Nu till förvaltningens tjänsteutlåtande:

Förvaltningen föreslår mobil verksamhet mellan 31 januari tills den nya verksamheten öppnar. Ett förslag som inte är anpassat till våra behov och som varken har fungerat i Husby eller Rinkeby. Hur kan förvaltningen lägga fram ett sådant förslag, som av erfarenhet inte har fungerat? 

Vad vi heller inte förstår är vilken personal som ska arbeta från 31 januari och framåt? Vi behöver veta vad som gäller.

Det saknas perspektiv som rör demokrati, idrott och kultur

I förslaget läggs fokus enbart på studier och arbete, men det saknas perspektiv som rör demokrati, idrott och kultur. Hur kommer det sig att förvaltningen plockar bort just de momenten? Och varför finns inga förslag på hur alla ungdomars intressen ska få plats?

Förvaltningen föreslår också en filialverksamhet i Husby. Vad betyder det? Hur kan förvaltningen föreslå något sådant? När vi vet att behoven av trygga och bra mötesplatser för unga har växt med åren. 

Vi vill att ni lyssnar på oss och skjuter fram frågan om Reactor till 2021

Slutligen har vi lärt oss vad barnkonsekvensanalyser är och hur kommuner bör arbeta med att omsätta Barnkonventionen i handling. I tjänsteutlåtandet finns en jämställdhetsanalys, och det är bra och viktigt. Varför saknas en barnkonsekvensanalys? 

Eftersom tjänsteutlåtandet har så många brister, vill vi nu att ni lokalpolitiker och stadsdelsdirektören lyssnar på oss och skjuter fram frågan om Reactors framtid till 2021. Vi vill även att ni lokalpolitiker fram tills dess begär av förvaltningen att kontakta oss och ge oss svar på våra frågor. 

Ni ska veta att vi känner oss maktlösa

Vi vill att ni ska veta att vi känner oss maktlösa. Vi är besvikna, upplever en enorm sorg över hur det här har hanterats och känner oss bortglömda. Vi vill vara med och bestämma över vår framtid.

Husbys Unga
Print Friendly, PDF & Email