Ett runt vattentorn, fotograferat snett underifrån.

Stockholms kommunfullmäktige har beslutat att renovera Tensta vattentorn och även bygga en ny vattenreservoar i Tensta. Regionens samtliga vattenreservoarer ska renoveras och byggas om.

Tensta vattentorn togs i drift 1969 och är direkt kopplat till vattenverken på Lovön och i Norsborg. Tenstas reservoar är i behov av renovering och volymen behöver utökas för att säkra driften och leveranssäkerheten med den  vattenförbrukning som bedömts nödvändig för år 2050.

Stockholm Vatten och Avfall AB föreslår att först bygga en ny vattentank i Tensta och därefter renovera den befintliga vattentanken. Kostnaden för den nya reservoaren, inklusive renovering av den befintliga reservoaren, är 550 miljoner kronor. Summan inkluderar installation av solceller på taken. 

Annons:

Befolkningen i området har ökat i snabb takt och det leder till en ökad vattenförbrukning

Byggandet av den nya reservoaren ska starta 2025 och slutföras 2028. Renoveringen av den befintliga reservoaren ska pågå mellan 2028 och 2031.

Stockholm Vatten och Avfall har elva reservoarer för dricksvatten i Stockholm och Huddinge. Nu kommer samtliga reservoarer att renoveras och byggas om. Befolkningen i området har ökat i snabb takt och prognoser visar på en fortsatt befolkningsökning. Detta leder även till en ökad vattenförbrukning som i sin tur kräver investeringar i vattenverk, ledningsnät och reservoarer.

Beslutet om vattentornen togs på gårdagens sammanträde i kommunfullmäktige.

Awad Hersi

Tensta vattentorn uppfördes 1969 och är grönmärkt av Stockholms stadsmuseum vilket anger ”bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt”.

Print Friendly, PDF & Email
Annons: