Porträtt av Anders Cardell

Parallellt med de militära konflikter som äger rum pågår även ett informationskrig. Syftet med informationskrigföring varierar, det kan handla om att påverka opinionen, skapa förvirring, främja en viss agenda eller underminera förtroendet för någon sida.

Metoden kan användas av stater, grupper eller enskilda för att uppnå politiska, ekonomiska eller strategiska mål. Under kriget i Gaza har vi kunnat se hur konflikter utanför Sverige har använts för inrikespolitiska syften. Ganska snabbt efter att kriget i Gaza satte igång påbörjades en nedsmutsningskampanj som handlade om att få människor att tvivla på den politiska oppositionens karaktär och intentioner.

Ett sätt var att så tvivel huruvida det fanns människor bland socialdemokraterna och andra delar av oppositionen som sympatiserade med Hamas.
På samma sätt som det är möjligt att så tvivel om en persons karaktär genom att börja ett samtal med att kräva att den andra parten ska ta avstånd mot våld mot kvinnor, syftar de offentliga kraven om avståndstagande från Hamas terror om att så tvivel om oppositionens karaktär.

Annons:

Vem skulle ställa sig bakom ett terrordåd där civila blivit slaktade?

Människor med förnuftet i behåll kan fråga sig vem som egentligen skulle ställa sig bakom ett terrordåd där civila blivit slaktade?

Debatten om att ta avstånd har bara varit ett av flera exempel i en större helhet där den övergripande målsättningen har handlat om att porträttera motparten som ondskefulla antisemiter.

Vad kan man då vinna genom att använda denna typ av retorik?

Några av de möjliga vinsterna med att använda dessa tekniker är att det kan bidra till att så tvivel om den politiska motståndarens karaktär, skapa förvirring och få debatten att handla om andra saker. I vissa fall kan metoderna fungera som kvicksand och bidra till att stor energi behöver läggas på att nysta upp, reda ut och klargöra saker. Det  innebär att viktig tid som skulle kunna användas till att komma framåt, går förlorad.

En risk med dessa metoder är att det sannolikt finns en grupp människor som inte stannar kvar och väntar på fullständiga förklaringar, utan nöjer sig med sitt första intryck, vilket innebär att dessa metoder precis som annan typ av desinformation, kan utgöra ett hot mot demokratin. Digitala medier har förenklat möjligheterna för krafter som vill påverka människors uppfattningar.

Påståenden om antisemitism har använts för att gynna vissa krafter och missgynna andra

Ett begrepp som är bra att känna till och förstå är begreppet subversion. Politisk subversion refererar till strategier och metoder som används för att underminera eller förändra ett lands politiska system eller institutioner, genom att påverka människors uppfattningar och beteenden. Det kan inkludera desinformation, propagandaspridning, påverkan av opinionen, och andra taktiker för att skapa osäkerhet, splittring eller tvivel kring den befintliga politiska ordningen.

En förenklad beskrivning av begreppet subversion är att det handlar om att få någon att ändra sitt beteende eller uppfattning, utan att de förstår att de blivit utsatta för medveten påverkan.

Vi kan se hur påståenden om andra människors antisemitism och omsorg om den judiska befolkningen ofta använts som ett verktyg för att gynna vissa krafter och missgynna andra. Ett exempel på detta har varit hur Putin använt antisemitism som argument för att legitimera och motivera Rysslands befolkning att ställa sig bakom invasionen av Ukraina.

Det finns därför all anledning till att vara försiktig när människor börjar tillskriva politiska motståndare en antisemitisk uppfattning eller agenda. Det man bör vara medveten om är att användningen av begreppet antisemitism kan användas i strategiska syften och sammanhang, där man anser att det finns andra intressen som man betraktar som överordnade.

Jag tar avstånd från alla former av våldsamma angrepp på israeler och palestinier

Eftersom denna text började med en fråga tänker jag avsluta med att besvara frågan:

För att undvika att bli misstolkad och missförstådd har jag bestämt mig för anpassa mig till rådande samtalsklimat genom att börja varje meddelande med att deklarera att jag tar avstånd från alla former av våldsamma angrepp på israeler och palestinier. Jag motsätter mig även all form av terror, trakasserier och andra våldsamma angrepp.

När jag ändå har börjat deklarera vart jag står vill jag säga att jag är för att respektive befolkning ska kunna leva under rättvisa, fredliga och jämlika villkor.
Jag står upp för människors lika värde och betraktar det som något okränkbart, värt att skydda till varje pris.
Jag anser vidare att den kraft som äventyrar dessa rättigheter ska ställas till svars.

För att undvika att behöva inleda varje nytt meddelande med dessa ord på sociala plattformar (eftersom vissa sociala plattformar har begränsningar i antal ord per meddelande), vill jag deklarera att jag kommer hänvisa till denna text i de fall det behövs.

Anders Cardell

Print Friendly, PDF & Email