Hälften av de studieförbund som bedriver verksamhet i Järva måste betala tillbaka statsbidrag de fått för 2019. Totalt är det drygt 5,3 miljoner kronor som ska återbetalas från Medborgarskolan, Studiefrämjandet, NBV och Ibn Rushd.

Folkbildningsrådet uppmärksammades förra året på att det fanns misstankar om fusk med statsbidragen till folkbildningsverksamheten i Järva. Bland annat handlar det om dubbelrapportering av deltagare och redovisning av falska kostnader för omkring 2800 studiecirklar och evenemang. Främst är det verksamhet i samverkan med lokala föreningar som bedrivits åren 2017-2019 som berörs.

Polisen rekommenderar att vi särskilt ska granska områden de kallar för särskilt utsatta

Annons:
Annons:

– Vi håller på och tittar på om det gäller fler platser i landet än Järva och vi samarbetar med polisens nationella operativa avdelning. De rekommenderar att vi särskilt ska granska andra liknande områden som de kallar för särskilt utsatta. Vi har också bett studieförbunden att granska sina egna verksamheter för att ta reda på om det är fler områden som drabbats, säger Rebecka Svensén som är kommunikationsansvarig på Folkbildningsrådet.

Varför tror de att det är mer fusk i de här områdena?
– Det finns risker när studieförbunden går in i föreningssamarbeten med nystartade föreningar och i områden där de inte har en bra förankring sedan tidigare. De har inlett samarbeten utan att ha full kontroll. Studieförbunden måste vara mer involverade i verksamheten och ta ett större ansvar.

Medborgarskolan beslutade att bryta alla samarbeten med föreningar i Järva

På Medborgarskolan upptäcktes bidragsfusket i en intern granskning hösten 2019. Ett antal polisanmälningar gjordes och studieförbundet beslutade i början av 2020 att bryta alla samarbeten med föreningar i Järva. Det innebär att omkring 15 procent av Medborgarskolans totala folkbildningsverksamhet i Stockholm har avslutats.

Viktoria Wallin är VD och regionchef på Medborgarskolan och svarar på Nyhetsbyrån Järvas frågor via e-post.

Innebär detta att Medborgarskolan för närvarande inte har någon verksamhet i Järva?
”Vi har i dagsläget inga föreningssamarbeten i Järvaområdet. Däremot bedriver vi där – liksom på många andra platser i Stockholm – folkbildningsverksamhet men då med egen personal och i egna lokaler.”

Hur många föreningar är det som ni har brutit samarbetet med?
”Cirka 25 föreningar.”

Hade alla de berörda föreningarna gjort sig skyldiga till fusk, eller bara en del av dem?
”Det är ett antal föreningar i Järvaområdet som har utsatt oss för systematiskt bidragsfusk, inte alla. Men vi valde ändå att avsluta samtliga föreningssamarbeten så länge polisutredningar och interna utredningar pågår, och för att kunna göra en nystart.”

Finns det en risk att oskyldiga drabbas som en form av kollektiv bestraffning?
”Vi valde att göra ett omtag för att vi på alla sätt skulle kunna säkerställa kvaliteten i all verksamhet.”

Vad innebär detta för folkbildning och föreningsliv i Järvaområdet, tror du?
”Vi får inte tappa vårt ursprungliga uppdrag, för att det finns aktörer som fuskar, utan vi kommer fortsätta värna folkbildningen och arbeta för att kunna erbjuda folkbildning till alla som vill ta del av den.”

Ibn Rushd står för en väldigt liten del av det här. Bara 0,6 procent av det som ska betalas tillbaka

Suad Mohamed är distriktschef på Ibn Rushd Stockholm-Uppsala som har sitt kontor i Rinkeby.
– Vi tar allt slags fusk och felaktigheter på största allvar, det är oacceptabelt att skattepengar går till felaktig verksamhet, men jag vill understryka att Ibn Rushd står för en väldigt liten del av det här. Bara 0,6 procent av det som ska betalas tillbaka, det vill säga 14 av alla 2770 felaktiga arrangemang, är inom vår verksamhet. Men vi vill ju att det ska stå noll på oss, så det som hänt i Järva har vi absolut tagit till oss.

Ibn Rushd har inte brutit några föreningssamarbeten och Suad Mohamed tror inte att det är en lösning att lämna området. Tvärt om förespråkar hon mer resurser och ökad fysisk närvaro i studieförbundens verksamheter.

Ibn Rushd avbröt ett samarbete med en förening där det förekommit felaktigheter som framkom i deras egna internkontroll innan Järvagranskningen. Suad Mohamed tror inte att det är en lösning att lämna området. Tvärt om förespråkar hon mer resurser och ökad fysisk närvaro i studieförbundens verksamheter.

– Vi gör ett viktigt arbete i Järva och vi vill vara kvar här. Framförallt är det studiecirklar och verksamheter som riktar sig till barn och kvinnor. Det måste finnas förutsättningar för att bedriva föreningsverksamhet och studiecirklar som kan ge positiva effekter för området. Vi ska öka vårt ansvar och utbilda de lokala föreningarna så att de rapporterar rätt.

– Jag tror att anledningen till att vi haft så pass lite fusk är att vi har hårda kvalitetssäkringar i våra granskningar. Innan vi tar in en förening för samarbete och gör utbetalningar gör vi detaljerad research. Vi gör även stickprov och kollar att deltagarna verkligen har varit med i verksamheten och att ledarna uppger rätt telefonnummer.

Suad Mohamed säger att hon inte kan uttala sig om huruvida det har skett systematiskt bidragsfusk inom Järvas föreningsliv, men anser att studieförbunden behöver bli bättre i sin kvalitetssäkring för att tidigt upptäcka felaktigheter.

– Tyvärr finns det folk som kan försöka lura till sig medel genom skattepengar. Därför är det ytterst viktigt att alla aktörer har en stark och säker kvalitetssäkring implementerad i deras organisation för att säkerställa att medel hamnar där det är ämnat åt. Inom Ibn Rushd har vi tydliga och strikta rutiner för hur vi granskar arrangemang och vår kvalitetsavdelning arbetar aktivt med att förfina upp våra riktlinjer. Det ska inte ska gå att gå från ett studieförbund till ett annat och försöka lura till sig pengar.

– Den här granskningen har påverkat oss alla oavsett om det är små eller stora summor som ska återbetalas. Det är jättetråkigt att det här fusket har skett, men det kan komma något positivt ur det här. Vi inom studieförbunden får gå samman och se till att vi har samma kvalitetsnivåer i våra granskningar.

Studiefrämjandet har inga planer på att lämna Järvaområdet

Studiefrämjandet har inga planer på att lämna Järvaområdet men de har gjort förändringar i verksamheten.
”Studiefrämjandet finns fortfarande kvar på Järva och har verksamhet! Vår personal välkomnar alla att ta kontakt!”
Det skriver Andrea Rodriguez som är verksamhetskontroller på Studiefrämjandet i ett mejl till Nyhetsbyrån Järva.

Fortsätter ni som tidigare eller har ni gjort några förändringar?
”Arbetssättet har ändrats på många sätt, framförallt bedriver vi nästan uteslutande verksamhet i våra egna lokaler och är på ett annat sätt än tidigare involverade i varje arrangemang. Under träffar med respektive grupp ser vi hur behoven ser ut och gör en rimlighetsbedömning av den verksamhet som kan rapporteras in i våra system. De ekonomiska riktlinjerna har skärpts och vi är mycket restriktiva med utbetalningar, utan samarbetet bygger på att vi stöttar med utbildning eller kanske utlån av teknik.”

Hur kommer det sig att Järvaområdet sticker ut när det kommer till denna typ av fusk, tror du?
”Egentligen handlar det inte om att det är just på Järva, utan det vi granskat handlar om personer och föreningar som har mycket verksamhet!”

Vad innebär detta för folkbildning och föreningsliv i Järvaområdet, på längre sikt?
”Jag tror att både folkbildning och föreningsliv kan bli mer blomstrande, utmanande och intressant då vårt samarbete med grupper och föreningar automatiskt fördjupas när vi som studieförbund är mer involverade i alla våra arrangemang. Det blir nära kontakt mellan våra verksamhetsutvecklare och grupperna och då finns stora möjligheter att utveckla!”

Folkbildningsrådet räknar med att studieförbunden är färdiga med sina interngranskningar i januari 2021. Då ska de få veta om det är fler områden än Järva som haft omfattande fusk i verksamheten. I februari kommer Folkbildningsrådet åter granska studieförbunden och därefter bestämma hur mycket av det utbetalade statsbidraget för 2020 som måste återbetalas.

Anna Nygård

Nyhetsbyrån Järva har vid flera tillfällen sökt studieförbundet NBV utan framgång.

 

 

Print Friendly, PDF & Email