Det är med oro Rädda Barnen tar emot information om hur processen med mötesplatser för unga 16-19 år i Rinkeby-Kista har hanterats.

Den 16:e oktober gick nämndordföranden ut med ett uttalande om att lägga ner mötesplatser för unga 16-19 år. Ett beslut som baseras på en konsultrapport som pekat ut brister i ungdomsverksamheterna.

På Barnkonventionens dag, den 20 november publicerade unga i Husby en artikel på Nyhetsbyrån Järva. Den beskriver brister i ungas deltagande i processen som ledde fram till ovanstående beslut och som resulterade i att deras behov blivit förbisedda. Ungdomarna lyfter vidare avsaknaden av återkoppling och känner därmed att deras berättelser har tolkats på ett sätt av vuxna som de inte delar.

Annons:
Annons:

I Barnkonventionen framhålls vikten av inflytande av de barn och unga som berörs av ett beslut

Rädda Barnen vill understryka vikten av att innan centrala beslut som rör barn och unga fattas skall en barnkonsekvensanalys göras. Detta för att genomtänkt kunna bedöma hur beslutet påverkar barn och unga i stadsdelen. I Barnkonventionens artikel 12, framhålls vikten av att säkerställa inflytande och en deltagandeprocess av de barn och unga som berörs av ett beslut. Med deltagande så menar Rädda Barnen att målgruppen ska informeras i god tid om en förestående frågeställning som berör dem, berörda skall konsulteras och ges tillfälle till återkoppling efter konsultationen. 

I våra kontakter med barn och unga har de lyft den pågående pandemins negativa påverkan på deras fysiska och psykiska hälsa och vikten av att det skapas möjligheter till en meningsfull fritid. Mötesplatserna har spelat en viktig roll som arenor för en positiv fritid.

Baserat på de ungas röster och vår kunskap om vikten av en trygg fritidsverksamhet, inte minst i svåra tider, anser Rädda Barnen att stadsdelen bör se över sina planer att lägga ner mötesplatserna. 

Rädda Barnen vill understryka vikten av barnkonsekvensanalyser 

Rädda Barnen vill återigen understryka vikten av att barnkonsekvensanalyser genomförs och kommuniceras inför beslutsfattande i frågor som rör barn och unga. Genom att öka barn och ungas möjligheter till delaktighet och stärka deltagande processer kopplade till beslutsfattandet i stadsdelen bidrar politiker och tjänstemän till förståelse och insikter bland unga för demokratiska processer. Därmed stärks också med all sannolikhet barn och ungas engagemang och vilja att tillsammans med myndigheter, beslutsfattare och civila samhällets aktörer verka för sin stadsdel. Insändaren av Unga i Husby belyser detta.

Britta Öström, ordförande för Rädda Barnens lokalförening i Stockholm
Dilan Aksoy, verksamhetsansvarig På Lika Villkor
Print Friendly, PDF & Email