grå skolbyggnad med en basketkorg framför

Skolinspektionen beslutade att stänga Al-Azharskolan utan att göra en barnkonsekvensanalys. Nu hänvisas eleverna till skolor i kommunens regi, som gång på gång misslyckats med att slussa sina elever vidare till gymnasiet, skriver en grupp vårdnadshavare i en debattartikel. 

Handlingar, genomtänkta eller inte, får konsekvenser. Konsekvenserna kan sträcka sig från den som utför handlingen till oskyldiga som oftast drabbas mest och hårdast. När en styrelse som har ansvar för utbildningsverksamheter missköter sig är det i slutändan eleverna i dessa verksamheter som bestraffas. 

Al-Azhar Stiftelsens styrelse (namnet är numera bytt) har tidigare bedömts olämpliga att bedriva sina två förskolor av Utbildningsförvaltningen. Beslutet fick medhåll av Förvaltningsrätten och ledde till nedstängningen av två förskolor vid verkställande av beslutet från december 2020. I sin kritik var Utbildningsförvaltningen tydlig med att det är inte brister i kärnverksamheten på förskolorna och hänvisade till styrelsen som olämplig. Trots det ovannämnda har den styrelsen suttit kvar fram till början på 2022. 

Annons:

Varför har ungefär 100 medarbetare inte reagerat på styrelsens inkompetens?

Knappt ett år efter nedstängningen av förskolorna har  vårdnadshavare och elever i Al-Azhars grundskola (numera Jacobiskolan) fått det chockerande, om än inte helt oväntade, beskedet. Ett besked som diverse politiker både lokala och nationella antingen har insinuerat, eller öppet yttrat, de senaste åren. Skolinspektionen återkallar stiftelsens tillstånd att driva grundskolan. 

Motiveringen är att än en gång bedöms styrelsen som olämplig och i beslutet lyfts vid upprepade tillfällen i det över 15 sidor långa utlåtandet både Förvaltningsrättens och Utbildningsförvaltningens formuleringar. Faktum är att Skolinspektionen reagerar skarpt och vidtar åtgärder är både förståeligt och ett bevis på att myndigheten fullföljer sitt uppdrag. Frågan är – hur kommer det sig att vårdnadshavare har inte krävt styrelsens avgång? Varför har ungefär 100 medarbetare, inklusive legitimerade lärare och elevhälsoteam, inte reagerat på styrelsens inkompetens och olämplighet? Svaret är enkelt: skolan fungerar som vanligt och inget speciellt avvikande eller kännbart har uppstått. 

Hur påverkas eleverna av ett sådant beslut under ett pågående läsår?

Det som däremot saknas när Skolinspektionen delger sitt beslut är en barnkonsekvensanalys. I sitt eget anförande menar myndigheten att tillståndet ska återkallas, men inte att det föreligger akuta risker för att elever drabbas. Därmed undrar vi om följande faktorer har tagits hänsyn till i beslutsfattande:

Hur påverkas eleverna av ett sådant beslut under ett pågående läsår?
Hur mår barnen psykiskt med tanke på kriget i Ukraina?
Är skolorna i närområdet rustade för att ta emot flera elever?

Vi skulle vilja tydliggöra vår ståndpunkt i det här ärendet genom att påpeka att Skolinspektionen är tydliga i sitt anförande och det bestrider vi inte. Dock så har vi ett annat perspektiv som vi anser väsentligt och som bör lyftas.

Skolverksamheter ska bedrivas av seriösa aktörer. Det är ett tydligt och konkret krav som numera kontrolleras via ägar- och ledningsprövning. Frågan är dock om den prövningen visar aktörernas seriositet, särskilt om inte prövningen görs utifrån resultaten i kärnverksamheterna?  Hur ser måluppfyllelsen för de aktörer som passerar ”pappersprövningen”? Eftersom myndighetsutövning i Sverige ska ske rättssäkert borde alla aktörers lämplighet prövas. 

Stockholms stad borde få sitt tillstånd att bedriva skolor återkallat

Om samma måttstock tillämpas så anser vi att även Stockholms stad borde få sitt tillstånd att bedriva skolor återkallat. Skolorna i kommunens regi, som har samma elevunderlag som Al-Azhar (numera Jacobi), har gång på gång totalt misslyckats med att slussa över 50 procent av sina elever vidare till gymnasiet. Innebörden av beslutet är i praktiken att eleverna, merparten från Järvaområdet, ska skrivas in i skolor som under lång period misslyckats med sina uppdrag. 

Vårdnadshavare har ansvar för sina barn och väljer skolor med omsorg för sina barns bästa. Med utgångspunkt i det bör vårdnadshavare få en möjlighet att yttra sig kring beslutet och åtminstone få komma med förslag på konkreta lösningar. Det är inte alltid lätt att manövrera bland byråkratins skrivelser och därmed borde myndigheter ta i beaktning alla berörda parters perspektiv.

Visa att ni står på barnens sida

Det är knappt halva tiden kvar av perioden för att uppnå De globala målen (2030) om hållbar utveckling. Fokus kan riktas mot social hållbarhet som kan uppnås via en god utbildning som i sin tur utrotar fattigdom och bidrar till god hälsa. Skolinspektionens beslut ger motsatt effekt och bidrar ännu mer till marginalisering av vissa grupper i samhället. Järva är ett tydligt och välkänt område i vilket social hållbarhet borde prioriteras. 

För att tala klarspråk, så menar vi vårdnadshavare att Skolinspektionen kan uppfylla sina åtagande utan att straffa barnen. Visa att ni står på barnens sida. Tänk om och gör rätt, på riktigt!

Vårdnadshavare på skolan
Print Friendly, PDF & Email