stockholms stadshus med texten budget 2022

Den grönblåa majoriteten har presenterat en valbudget för 2022. Inga större förändringar i förhållande till budgeten för 2021. Det finns dock en reell satsning inom äldreomsorgen i stadsdelarna. Staden satsar även på fler kommunala ordningsvakter med utökade befogenheter och fler ”trygghetskameror”.

Covid-19 pandemin präglar utformningen av budgeten, ord som uppväxling eller växla upp återkommer i texten. Den ekonomiska prognosen är dock avhängig hur pandemin utvecklas.

Staden satsar inom äldreomsorgen och vill säkra kompetensförsörjning. Satsningen är en direkt konsekvens av de utmaningar som äldreomsorgen har erfarit under pandemin. Satsningen består bland annat av tydligare utvecklingsarbete av styrning och organisation, höja kompetensen för sjuksköterskor, undersöka förutsättningarna att samordna organiseringen av praktik och handledarutbildningar i syfte att bidra till en förbättrad rekryteringsbas. Vidare ska satsningen bidra till god arbetsmiljö och trygga anställningar och säkra kompetensförsörjningen.

Annons:

Många av dessa satsningar är möjliga på grund av ökade statsbidrag

Anslaget inom äldreomsorgen i stadens samtliga stadsdelar ökar med nästan 400 miljoner. Många av dessa satsningar är möjliga på grund av ökade statsbidrag.

Det finns andra blygsamma satsningar inom individ- och familjeomsorgen och till arbetsmarknadsåtgärder för unga. Inom Individ- och familjeomsorgen tillskjuts 15 miljoner kronor för tidiga insatser och 20 miljoner satsas på arbetsmarknadsinsatser för unga. Satsningarna ska fördelas över hela staden.

Staden budgeterar också ökat försörjningsstöd, med andra ord, antalet personer med försörjningsstöd väntas öka. Trenden om minskade kostnader för ekonomiskt bistånd är bruten. Hushållshåll som är beroende av försörjningsstöd stiger i stadsdelarna. Staden budgeterar drygt 30 miljoner kronor för ökade kostnader inom ekonomiskt bistånd i socialtjänsten.

Det finns en överhängande risk att de fina formuleringarna förblir just fina formuleringar

Det finns stora ambitioner och budgeten har bitvis högtidliga skrivningar som att staden inte ska ha några särskilt utsatta områden 2025. Därför ska det bli fler kommunala ordningsvakter med utökade befogenheter, fler så kallade trygghetskameror och satsningar på en bättre stadsmiljö. Det är välkommet att staden vill satsa på en starkare sammanhållning i samhället och få bort ojämlikheten i socialt utsatta områden 2025. Men analysen haltar och det saknas resurser som är paritet med de ambitiösa målen i stadens budget 2021. Det finns en överhängande risk att de fina formuleringarna som finns i budgettexten förblir just fina formuleringar.

Nästan alla nämnder och verksamheter ska spara en procent, det kallas generell effektivisering av verksamheten. Skatteuttaget är oförändrat, alltså staden varken höjer eller sänker den kommunala skatten. Stockholm tillhör de kommuner i landet som har lägst kommunal skatt.

Som en del av återstarten inom ekonomin föreslår regeringen ökade anslag till kommunerna, som ska användas inom äldreomsorgen, skolan, till klimatarbete och skapa flera jobb och trygghet. Statsbidraget är en viktig del av stadens budget.

Awad Hersi
Print Friendly, PDF & Email