Bild på person som studerar vid dator

Efter påtryckningar från socialdemokraterna i Järva satsar regeringen cirka 7 000 årsstudieplatser. Denna satsning är på utbildningar som kombinerar yrkeskurser med sfi-kurser på komvux, vilket ska ge människor bättre förutsättningar att korta ner etableringstiden. Detta kallas för kombinationsutbildning. 

Kombinationsutbildningar kräver mycket resurser. Det kan handla om att ha dubbelbemanning av lärare, fritidsledare, elevassistenter både yrkes- och språklärare, mindre elevgrupper samt modersmålsstöd och annat stöd för eleverna i undervisningen som till exempel läxläsning under skoltid. Därför tillförs över 779 miljoner kronor för detta.

Folkbildning och folkhögskolor har under en längre tid varit under attack

Annons:

För att vuxna som behöver omställning ska hitta ett nytt arbete där kunskaperna från deras tidigare arbetsliv kommer till nytta avsätts 35 miljoner kronor för en försöksverksamhet med fokus på kartläggning, validering och kompletterande utbildning inom ramen för yrkesinriktad utbildning på gymnasial nivå i komvux, det vill säga regionalt yrkesvux.

– Detta är något som tidigare har efterfrågats när vi har haft torgmöten och pratat med folk. Folkbildning och folkhögskolor har under en längre tid varit under attack, men verkligheten visar att folkhögskolor generellt gör ett väldigt bra jobb, säger Anders Österberg (S), riksdagsledamot.

Detta är några av de satsningar som sker nu för att uppnå ett jämlikare samhälle som inkluderar alla

Socialdemokraterna menar att folkhögskolor är viktiga för att bland annat erbjuda utbildning för ungdomar som inte har nått målen för en gymnasieutbildning och utrikesfödda, inte minst utrikesfödda kvinnor, som står långt ifrån arbetsmarknaden. Regeringen föreslår därför att statsbidraget till folkhögskolor förstärks med 170 miljoner kronor under 2021. 

– Detta utöver exempelvis den tidigare satsningen på sommarjobb för unga, är några av de satsningar som sker nu för att uppnå ett jämlikare samhälle som inkluderar alla, även efter coronapandemin, säger Galina Monsalves (S), regionfullmäktigeledamot.

Källa: Socialdemokraterna

Bild: Pexels
Print Friendly, PDF & Email