Akalla torg

Akallaborna Jan-Erik Gustafsson och Gunilla Bhur kräver i ett öppet brev till stadsbyggnadsnämndens politiker att den fastighet som ICA Supermarket tidigare låg i ska tas tillbaka i kommunal regi så att samhällsservicen kan återfås inom en snar framtid.

Svenska Dagbladet skriver den 25 juli och 1 augusti att ”Krisande SSB hotas att dras inför rätta”. En grupp obligationsägare, rapporterar Bloombergs news, har hotat SBB med rättsliga åtgärder med bland annat fler detaljer angående de senaste transaktionerna samt kräver en förklaring till de stora kassaflödena. SBB ska ha två miljarder euro i skuld till gruppen. Bland obligationsinnehavarna ingår amerikanska Blackrock, som är världens största och kanske mäktigaste finansiella aktör.

I vår lokala tillvaro äger SBB och fastighetsspekulatören Ilija Bajtlan Akallas kulturmärkta centrumbyggnad efter att år 2020 ha tagit över ett markanvisningsavtal från den tidigare ägaren SSM. För att gå SBB till mötes, och före deras akuta kris, lade ni politiker i stadsbyggnadsnämnden (SBN) i januari fram ett förslag till ändrad detaljplan som innebär att centrumbyggnaden rivs och låter byggaktören SBB uppföra ett sexvåningshus. Den 24 februari stängde ICA Supermarket ned med hänvisning till åratal av eftersatt underhåll från olika fastighetsägare. I samband med detta upphörde också Postnords service i byggnaden.

Annons:

Vi boende accepterar inte denna urholkning av samhällsservicen

Vi boende accepterar inte denna urholkning av samhällsservicen och har i skrivelser från berörda boföreningar och enskilda, samt på Rinkeby-Kistas stadsdelsnämnd, krävt att SBN avbryter detaljplaneprocessen och återupprustar byggnaden.

Akallas utsatta situation har uppmärksammats i lokalmedia och nationellt. I stället valde ni SBN-politiker att negligera våra protester och köra över stadens (Stadsmuseets, Skönhetsrådets och Samfundets S:t Eriks) krav och rådande kulturmärkning att bevara centrumbyggnaden när ni den 20 april behandlade samrådsredogörelsen från remissen av detaljplaneförslaget och fortsatte att hålla SBB under armarna.

Under det lokala stadsdelsnämndsmötet den 15 juni fick vi boende inte några som helst konkreta utfästelser om att återfå den samhällsservice som vi boende har rätt till. Trots löften som att ”vi i stadsdelsnämnden och exploateringsnämnden jobbar stenhårt för att få till en bra lösning med ett tillfälligt ICA i Akalla” och ”Om ett tag kommer det att finnas nya fräscha butiksytor”, har ingen lokalbo sett något tecken på förberedelser till ersättningslokal.

Postombudsservicen lyser med sin frånvaro. Det finns inget ställe att lämna in paket på och de flesta paket och försändelser får hämtas i Husby. Utan att åtgärda det av alla aktörer (kommunen, ICA Fastigheter, SBB) påtalat eftersatta underhållsbehovet försöker det skandalomsusade SBB sedan cirka två månader hyra ut lokalen. Men eventuella intressenter drar sig ur när de inser att de bara kan få ett rivningskontrakt.

Ni politiker i stadsbyggnadsnämnden äger frågan om detaljplaneförslaget och Akalla centrumbyggnad

Det är ni politiker i stadsbyggnadsnämnden som äger frågan om detaljplaneförslaget och Akalla centrumbyggnad. Metoden som ni och stadsbyggnadskontoret tillämpar, med att lämna över stadsbyggnadsprocessen via markanvisningsavtal till privata dubiösa byggaktörer, håller på att krackelera.

Varför ni stadens politiker inte säger upp markanvisningsavtalet med SBB/Akalla centrumfastigheter, och till ett lågt pris köper tillbaka eller exproprierar ICA-byggnaden, blir alltmer besvärande och oförklarligt.

Hur förklarar ni politiker att ni har sålt ut stadsbyggnadsprocessen – samhällsfastigheter, mark och servicebyggnader som exempelvis Akalla centrumbyggnad – till privata spekulatörer och byggaktörer som SSB som en av världens största och mäktigaste finansiella institutioner Blackrock har ekonomiska intressen i?

Detta är inget annat än en demokratisk och moralisk katastrof för stadsbyggnadsprocessen. Vi boende i Akalla upprepar att vi förväntar oss att SBN omgående lägger ned detaljplanearbetet med Akalla centrumbyggnad, tar tillbaka fastigheten i egen kommunal regi, inspekterar lokalerna och därefter utför det underhåll som försummats under åren.

Efter renovering av den kulturmärkta byggnaden skulle vi boende kunna få tillbaka en livsmedelsaffär med postservice under första halvan av 2024. Vi tänker inte vänta till 2029 (som ert detaljplaneförslag anvisar om ni fortsätter processen och inte lyssnar till oss boende) för att få tillbaka den samhällsservice vi som medborgare och boende har rätt till.

Jan-Erik Gustafsson
Gunilla Bhur

Print Friendly, PDF & Email