Lärare och övrig personal på Hjulsta grundskola saknar förtroende för skolans rektor och krävde redan i våras att hon omedelbart entledigas från sitt uppdrag.
– Problemen kvarstår, vi är mycket trötta, säger en lärare som arbetar på skolan.

Det är inte bara föräldrarna som är bekymrade över utvecklingen i Hjulsta Grundskola. Den 24 mars i år skrev 80 procent av lärarkåren och skolans övriga personal ett brev till de ansvariga inom utbildningsförvaltningen i Stockholms stad där de larmade om situationen på skolan.

Skolans elevhälsoteam gjorde samma sak.
I maj 2020 anmälde lärarna på högstadiet sig själva till Skolinspektionen.
Alla skrivelser vittnar om att skolans personal inte har något förtroende för skolans ledning. Personalen vädjar om hjälp att komma till rätta med situationen på skolan.

Annons:
Annons:

Lärarna skriver, i sitt brev från den 24 mars, att de vid upprepade tillfällen har påtalat sin kritik både till rektorn och den dåvarande grundskolechefen Teddy Söderberg, men utan att ha fått adekvat återkoppling. Därför skickade de brevet till grundskoledirektören Lee Orberson, HR-chefen Stella Dellios, utbildningsdirektören Lena Holmdahl och personalchefen Petra Nergårdh.

De skickade även skrivelsen till Arbetsmiljöverket och till fackförbunden Kommunal, Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet och Vision. 

Grundskoledirektören i Stockholms stad, Lee Orberson, är den enda som svarat. Han skrev att han inte kan ”lägga sig i enskilda personalärenden.”

Flertal anställda har behandlats på ett sätt som upplevts vara respektlöst och kränkande

I skrivelsen framgår att ett flertal anställda har behandlats på ett sätt som upplevts vara respektlöst och kränkande. ”Rektor har oräkneliga gånger observerats tilltala personal och elever på skolan på ett sätt som inte lämpar sig för en arbetsplats i allmänhet och en skola i synnerhet. Exempelvis har hon skrikit, hyschat och demonstrativt satt upp handflatan för att tysta den som pratar. Kommunikationen upplevs sammantaget ofta som dumförklarande, förminskande och bristande i respekt för andras person och åsikter. Detta står i stark kontrast med den värdegrund som skolan ska förmedla.”

Lärarna skriver att rektorns delegering mestadels sker muntligt utan något skriftligt underlag. Det kan handla om sammansättningar av elevgrupper, organisatoriska strukturer till de olika arbetslagen eller enskild personal. Det försvårar lärarnas arbete eftersom de inte kan stödja sig på något skriftligt underlag. ”Dessutom förnekar rektorn ofta vad som sagts och avsäger sig ansvaret för resultaten.”

Schema har fortfarande brister och grupplistorna stämmer inte. Det är så mycket extra arbete som drabbar personalen på grund av stora brister i kompetensen att sköta skolans verksamhet.

Skolans skyddsombud gjorde en anmälan till arbetsmiljöverket

Många i personalen har mått så dåligt, på grund av rektorn, att skolans skyddsombud gjorde en anmälan till arbetsmiljöverket.

Flera av skolans anställda har under sittande rektors tid slutat, sjukskrivit sig eller sökt sig till andra skolor. It- samordnaren, som arbetat på skolan i 25 år, anklagades felaktigt för en förseelse, men frikändes efter utredning. It- samordnaren degraderades och omplacerades.

Den biträdande rektorn, som enligt lärarkåren var kompetent, hade stor kännedom om skolan och tagit ett mycket stort ansvar för skolan, har ”tagit en paus”.

Ledningen redovisade inte ekonomin från mars 2018, när rektorn tillträdde, till januari 2020

Skolans administrative chef, som vände ett stort budgetunderskott till en budget i balans, arbetar idag på en annan skola på grund av rektorn. Ledningen redovisade inte heller ekonomin enda gång från mars 2018, när rektorn tillträdde, till januari 2020. Hjulsta Grundskola har idag enligt uppgift ett underskott cirka tio miljoner.

Arbetet med särskilt stöd och trygghet på skolan har allvarliga brister, menar personalen som skrivit under brevet, vilket fått negativa konsekvenser både för elever och personal.

’I dagsläget bryter skolan därmed mot både Skollagen och Barnkonventionen’

I dagsläget bryter skolan därmed mot både Skollagen och Barnkonventionen eftersom elever inte får det särskilda stöd som de behöver och har rätt till. Frustration över detta har påtalats vid ett flertal tillfällen men tills vidare utan märkbar effekt.” Det är skälet till att personalen anmälde sin egen skola till skolinspektionen i maj.

Rektorn har starkt ifrågasatt eller avvecklat flera av de verksamheter som fungerat på skolan för att hjälpa elever med särskilda behov. Till exempel:

Den särskilda undervisningsgrupp, där eleverna erbjuds större möjlighet att uppnå kunskapskraven genom högre personaltäthet och individuella planeringar.

Det upplägg med flera olika förberedelseklasser för nyanlända elever, som tidigare beskrivits som föredömligt av Skolinspektionen.

En elev fick höstterminen 2019 fick en personlig resurs, vilket ledde till markanta förbättringar i kunskapsutveckling, beteende och studiero i klassrummet. I början av vårterminen 2020 togs det särskilda stödet bort, utan någon som helst förklaring eller motivering till vare sig vårdnadshavare eller personal. Detta har inneburit både försämrade möjligheter för eleven och försämrad läromiljö i klassrummet för övriga elever.

För några år sedan hade skolan ett tvålärarsystem i de flesta ämnen och kunde därför lättare möta elevernas förutsättningar och behov. Det har avvecklats i många ämnen och lektioner.

Utöver detta följs inte gången vid incidenter på skolan. Rektorn tar sällan initiativ till att hantera konflikter och träder inte in där hon ska, utan delegerar ansvaret.

 – Detta gör att det nu är stora problem på skolan med elever som beter sig illa, både mot andra elever och personal, för att de vet att de kommer undan med det.

Sedan skolstarten i augusti har fyra lärare sagt upp sig på grund av arbetsförhållandena

– Det är märkligt att detta kan få fortsätta utan att personal får återkoppling eller att något görs åt problemen. Sedan skolstarten i augusti har fyra lärare sagt upp sig på grund av arbetsförhållandena. Om detta fortsätter kommer det inte finnas personal kvar, som har arbetat länge och har byggt upp relationer med eleverna, säger läraren.

Skrivelsen från personalen avslutas med en önskan om att rektorn omedelbart ska entledigas från sitt uppdrag.

Nyhetsbyrån Järva har gett Hjulsta Grundskolas rektor möjlighet att kommentera kritiken, alternativt ge sin syn på situationen i en intervju. Men rektorn har inte svarat på mejl.

Kerstin Gustafsson Figueroa
Print Friendly, PDF & Email