Skärmdump från Al-Kompis + ledset barn

”Konspirationsteorierna som spridits är många och de har i sin tur skapat oro och panikstämning bland många föräldrar i Sverige.” Det anser skribenterna i sitt inlägg i debatten om socialtjänsten och tvångsomhändertaganden av barn i Sverige. 

Sedan mer än en månad har en diskussion och ryktesspridning florerat i sociala medier om socialtjänstens tvångsomhändertagande av barn till personer i Sverige med flyktingbakgrund. Konspirationsteorierna som spridits är många, och konstaterar att socialtjänstens personal praktiskt taget rövar bort barn och unga och omplacerar de i familjehem där de blir tvungna att assimileras, att äta griskött, inte tillåts leva enligt föräldrarnas kultur eller familjens traditioner och trosuppfattningar, hindras att tala sitt modersmål, och även utsättas för våldtäkter. Det har i sin tur skapat oro och panikstämning bland många föräldrar i Sverige.

Dessa exempel kommer från några av de uttalanden som sprider sig till media och som är fullständigt grundlösa, men som har bidragit till demonstrationer mot socialtjänstens påstådda behandling av muslimska barnfamiljer i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Annons:

Ingen bland dessa förtvivlade föräldrar har vågat berätta varför deras barn är omhändertagna, istället har fokus varit att de är offer för socialtjänstens påstådda maktmissbruk.

Vi är en grupp, som valt att motverka desinformation gällande socialtjänstens arbete med barn

Vi är män och kvinnor med olika kompetenser och erfarenheter som valt att arbeta med att motverka desinformation, missuppfattningar och direkta osanningar gällande socialtjänstens arbete med barn och deras familjer. Gemensamt för oss är att vi talar arabiska, vi bor i utspridda över olika delar av Sverige. Vårt engagemang startade efter att vi med intresse har följt, och sedan bjudits in som deltagare till, ett teveprogram som sänds av medienätverket Al-Kompis webb-tv i Sverige på arabiska. Programmet heter ” Innan vi ångrar oss” och leds av en terapeut som utgår ifrån kognitiv beteendeterapi. Syftet med programmet är att förklara för tittare hur socialtjänsten arbetar med olika fall, när en orosanmälan kommer till deras kännedom.

Varje avsnitt tar upp ett verkligt fall där en familj med fingerat namn är orosanmäld till socialtjänsten i en kommun. Därefter diskuterar terapeuten vilka grunder som har föranlett orosanmälan, vilka konsekvenser som kan uppkomma till följd av det, och avslutar med att förklara lagens betydelse i sammanhanget.

Genom Whatsapp diskuterar vi dagligen relevanta händelser, nya videoklipp som florerar i sociala media, och det som skrivs på Instagram, Facebook och så vidare. Vi gör allt vi kan för att följa upp och diskutera och analysera dessa och tillsammans fundera på olika sätt att förebygga missuppfattningar om socialtjänstens viktiga arbete.

Fokus har varit och är att förklara på arabiska hur det svenska samhället fungerar

Nätverket Al-kompis har också bjudit in oss och andra experter i olika frågor för att ge tittarna faktakunskaper om olika teman som rör socialtjänstens arbete, som orosanmälningar om barn och så vidare. Bland dessa möten har fokus varit och är att förklara på arabiska hur det svenska samhället fungerar. Vi tar också att ta upp och diskuterar vilka utmaningar som kan uppstå i livet i exil, med fokus på följande ämnen: svenska sociala och kulturella koder, demokrati, jämställdhet, föräldrarnas viktiga roll i det nya landet, barnen och ungdomarnas uppväxtvillkor i Sverige, lagar som skyddar alla barn i samhället mot misshandel, våld i nära relationer, hedersrelaterat våld, våld, kriminalitet och skjutningar i Sveriges utsatta förorter, allt med målet att ge tittare kunskaper baserade på fakta från professionella yrkesutövare.

Tittarna får även inblick i de många möjligheter som det nya samhället erbjuder, och dess antal har ökat och likaså deras delaktighet i form av kommentarer, tacksamhet för programmen som enligt dem har bidragit till en vilja att veta mera och förstå de i stycket ovan nämnda utmaningar och erfarenheter.

Osanningar om socialtjänsten har bidragit till att många lever under stor press

Osanningar om socialtjänstens arbetssätt har bidragit till att många flyktingar från Syrien och andra arabisktalande länder som kontaktar oss lever dagligen under stor press, oro och desperation och rädslan att deras barn blir omhändertagna av socialtjänsten. Detta eftersom de sett exempelvis Youtubeklipp som sprider osanningar om socialtjänsten.

En bidragande faktor till denna desperation är att många nyanlända flyktingar lider av ett så kallat ”tre-K-syndrom”: Krig, Kaos och Korruption, och trauman som en följd av dessa. Trauman som barn, ungdomar och vuxna har upplevt innan, under och efter flykten. Det är inte konstigt att dessa trauman, påverkar flyktingarnas nya liv i ett nytt land som är mycket annorlunda än många andra länder även i Europa.

Från vårt perspektiv är vår uppfattning om Sverige följande: ett land som har levt i fred under mer än 200 år. Ett land där demokrati har funnits i 100 år, ett land där de flesta svenskar har tilltro till staten och myndigheter. Ett land där varje medborgare är medvetna om sina skyldigheter och sina rättigheter. Ett land där välfärden är till för alla i samhället. Ett land som gjort sig av med analfabetism sedan flera sekel.

Några timmars samhällsorientering är inte tillräckligt

Det är också ett land där säkert vissa brister och fel förekommer och där myndigheter kan göra fel. Men det behövs en större satsning för att nå dem som kommit till Sverige från krigsdrabbade länder. Några timmars samhällsorientering är inte tillräckligt för att möta alla de utmaningar som finns som nyanländ person. Det är inte heller tillräckligt för att möta den makt som medveten sprider osanningar utan att förstå att de är helt felaktiga. Det är med de förutsättningar vi beskrivit inte konstigt att många personer blir vilseledda av opportunister, eller människor som inte vet bättre

I vår grupp försöker vi så gott vi kan att stävja den oro som skapats kring socialtjänsten, men vi behöver hjälp från andra! Det behöver göras mer på politisk nivå för att informera och nå fram till dem som är bekymrade och oroliga för att få tillbaka sina omhändertagna barn.

Hur ska drabbade föräldrar lita på svenska myndigheter, när de i hemlandet inte litat på myndigheterna där?

Vi vet att socialtjänsten även är stöd till de föräldrar som är i behov av det, men hur ska drabbade föräldrar lita på svenska myndigheter, när de under stor del av deras liv i hemlandet inte litat på myndigheterna där?

Hur ska vi öka tilliten? Vilka kanaler finns? Och på vilka språk? Och vilka råd och stöd kan erbjudas? Vi är även medvetna att det finns en och annan socialsekreterare som kanske är nyutbildad, tillämpar lagen som han/hon har tolkat den, och eller saknar erfarenhet att arbeta med utländska föräldrar som inte är en homogen grupp: några är från stora städer, andra är från landsbygd, med låg utbildning, grundskole- eller gymnasiekompetens, akademiker, och analfabeter.

’Socialtjänstlagen’ reglerar allt arbete med personer som riskerar att fara illa. Den reglerar också vad professionella som socialsekreterare får och inte får göra. Det kan vara barn som riskerar att fara illa, oavsett om de utsätts för fysisk- eller psykiskt våld, bristande grundläggande omsorg, sexuellt utnyttjande, hedersvåld, eller som lever i en familj där våld förekommer.

Sverige är även det första landet i världen som har infört en lag mot barnaga

Sverige är även det första landet i världen som har infört en lag mot barnaga. Det är det första landet som har tillämpat FN:s barnkonvention, där barnkonventionen blivit en del av svensk lag. Allt för barnens bästa!

Hur skall en mångfald av personer med den bakgrund vi beskrivit kunna nå kunskap eller förståelse om viktiga lagar som vi brukar kalla för ’vardagslagar’?

Vi har i Sverige en obligatorisk ‘samhällsorientering för nyanlända’. Men genom våra olika yrkeserfarenheter vill vi påpeka att kursens många informationer om det svenska samhället behöver längre tid för att alla ska kunna förstå och ta till sig all denna information.

Många flyktingar är fortfarande traumatiserade efter krigsupplevelser, flykten och förlust av anhöriga, släkt eller vänner. Många invandrare som saknar faktakunskaper om lagar som skyddar barn får höra dessa via släkt och etniska grupper som har bott längre tid här via ryktesspridning. Det ökar risken för att osanningar kan spridas om socialtjänstens arbete i sociala media. Vad kan man göra åt detta? Det är en fråga som utgör grunden för varför vi startade vår grupp.

För att möta utmaningarna med desinformation och med hjälp av den breda representationen av yrkesverksamma och arbetserfarenheter i vår grupp föreslår vi följande:

· Att sprida kunskaper att socialtjänsten är även stöd och inte hot som många dessvärre tror ·Att försöka öka föräldrarnas medvetenhet om svenska lagar som skyddar barn och unga från alla former av misshandel

· Att förklara och förtydliga på lätt svenska vad dessa lagar står för och varför finns de

· Att föräldrautbildningar som erbjuds runt om i landet ska bli obligatoriska

· Att kräva att invandrarföreningar tar sitt ansvar och arbeta för att förebygga osanningar

· Att SFI-undervisning ska inledas med en fördjupad samhällsorientering för nyanlända och invandrare för att öka kunskaper i svensk kultur och svenska språket för att snabbare komma in i samhället och få ökade möjligheter för att förvärvsarbeta.

· Att utbildning av socionomer och lärare ska kompletteras med kunskaper om kulturmöten, etniska relationer och konsten att uppnå en interkulturell kulturkompetens

· Att förbättra tolkutbildningen genom kunskap om ovan svenska viktiga lagar

· Att stärka etniska inriktade kanaler i Sverige om vad begreppet ”barnets bästa” innebär, sett till barnkonventionen.

· Att förbättra och underlätta relationen mellan socialtjänstens personal och föräldrar

Mahmoud Agha, chefredaktör for Al Kompis
Farouk Aldabag, KBT konsulent
Dr. Sanaa Alkhazraji, psykolog
Rahaf Rambdo, Socionom/socialsekreterare
Sonia Sherefay, stödverksamhet och utbildningsväsende
Bild: Skärmdump SVT Nyheter.

I morgon, torsdag den 10 mars, kl.18.00 är det ett informationsmöte med socialtjänsten i Rinkebyskolans aula.
Möte anordnas i samarbete med Rinkeby Folkets Hus, Islamiska kulturcentret i Kista, Khadidja center, och stadsdelsförvaltningarna Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta.

Print Friendly, PDF & Email