Tensta kommer att få en ny restaurang. Ett hus i tre våningar ska byggas, som utöver restaurang ska innehålla en konferens- och en festlokal, ha takterrass och källare.

Byggaktören Ali fastigheter AB har presenterat ett önskemål om att skapa en restaurang med både lunch- och kvällsservering för cirka 80 gäster, samt festlokal och konferensanläggning för drygt 300 personer. Lokalen är ämnad att hyras ut för bland annat bröllop, eidfester och begravningsfika.

Stadsbyggnadskontoret i Stockholm stad menar att det finns flera goda skäl till att inleda byggprojekt på just denna plats, trots närheten till motorvägen. Dels platsens närhet till den blivande begravningsplatsen och även till utebadet på Järvafältet. Man värderar även att platsen är mindre lämpad för bostäder, med tanke på närheten till bensinstationen, motorvägen och den begränsade ytan.

Annons:
Annons:

Restaurangen har potential att bli en signalbyggnad mot E18

Handläggare på stadsbyggnadskontoret, Helena Persson, förklarar i en skriftlig kommentar hur man ser på tomten. “Planområdet utgörs idag av en grusyta som kan upplevas som otrygg, så vi ser positivt på att tomträttsinnehavaren vill utveckla platsen så att den nyttjas på ett bättre sätt”. Hon anser också att ”restaurangen har potential att bli en signalbyggnad mot E18 som en del av en ny och mer uttrycksfull stadsdelsfront”.

Stadsbyggnadskontoret ser restaurangen som en ny mötesplats för boende och besökare. “Platsen har potential att bli en plats där människor uppehåller sig över dygnets alla timmar vilket kan bidra till en tryggare offentlig miljö. Det bedöms vara särskilt viktigt för resande vid intilliggande busshållplats”.

Planområdet vann laga kraft den 18 juli 2022, dock har inget byggprojekt inletts ännu. Ali fastigheter AB meddelar Nyhetsbyrån Järva per mejl att de väntar på ett ärende hos Lantmäteriet, innan de fattar beslut om byggstart.

Suleiman Ibrahim

Bildmontage: Arkitekt Johanna Wickström
Print Friendly, PDF & Email