Hjulsta grundskola har genom en nära samverkan mellan föräldrar, skolledning och personal tagit ett stort kliv framåt för att förbättra undervisningens kvalitet och skapa en trygg miljö för eleverna. 

För bara några år sedan befann sig skolan i en utmanande situation. Föräldrar var oroade över bristfällig undervisning, tillsyn och säkerhet. Med en stark önskan om att skapa förbättringar, gick föräldrarna tillsammans med skolledningen in i en process av omfattande förändring.

I det förflutna var skolans utmaningar tydliga. Endast hälften av sjätteklassarna nådde upp till kunskapskraven och så lite som 37 procent av niorna uppnådde samma standard. Oordning och osäkerhet präglade vardagen. Klasslistor och scheman saknades under de första veckorna av skolåret, och elever fick äta sina måltider på fel tidpunkt. Flera incidenter om bristande trygghet och välmående rapporterades, och lärarstyrkan kämpade för att hålla jämna steg med de svårigheter de stod inför. 

Annons:

Skolan har genomgått en imponerande förvandling

Idag är bilden en annan. Skolan har genomgått en imponerande förvandling, där en inkluderande atmosfär har skapats för varje elev att ska känna sig sedd, hörd och uppmuntrad till att utvecklas på alla plan.

Skolledningen har anordnat föräldramöten, grillfester och diskussionsforum där föräldrar har bjudits in att dela sina tankar, bekymmer och förslag. Denna öppna dialog har skapat en starkare relation mellan skolan och föräldrar och har lett till att föräldrarnas synpunkter och idéer har integrerats i skolans förbättringsstrategi. Vi önskar att fler föräldrar deltar i dessa möten så att de kan vara med och påverka. 

Dessutom har skolan aktivt investerat i elevernas välbefinnande och kompetensutveckling, genom att satsa på simundervisning och uppfylla kunskapskraven i ämnet idrott. 

Personalen i skolan har spelat en avgörande roll i skolmiljön genom att bära på sig västar som gör dem synliga på skolgården. Deras närvaro är uppdelad på olika områden, där de aktivt rör sig runt för att säkerställa en trygg och organiserad rasttid för eleverna. Det är något som föregående ledning inte gjorde för att säkerställa tryggheten hos eleverna. 

För att skapa en trivsammare miljö för eleverna planeras en ombyggnad av skolgården. Denna förändring är ett direkt resultat av föräldrarnas strävan att skapa en miljö där eleverna inte bara trivs utan även stimuleras till att utforska och utveckla sig själva.

Gymnasiebehörigheten har stigit till 85 procent i årskurs 9

Föräldrar, skolledning och personal har tillsammans visat kraften i samarbete och en gemensam vision. Skolans skickliga personal har visat sitt engagemang och sin dedikation till elevernas framgång, och detta har avspeglats i de imponerande resultaten. Trygghetssiffrorna är nu höga och gymnasiebehörigheten har stigit till 85 procent i årskurs 9 och 83 procent av sjätteklassarna uppnår kunskapskraven. 

Skolinspektionen bedömde att undervisningen främjar elevernas mål enligt läroplanen och att skolmiljön präglas av trygghet och studiero för att främja skolarbetet. Beslutet togs den 11 april 2023. 

Självklart finns utrymme för förbättringar, men efter att ha genomgått en tuff period känns det nu positivt att de goda resultaten äntligen börjar visa sig. Den tidigare svåra situationen har omvandlats till en framgångshistoria som inte bara kan inspirera, utan också visa att positiva förändringar är möjliga när alla arbetar tillsammans mot samma mål. Inför detta läsår och framtiden lyser ljuset starkare än på länge över Hjulsta grundskola.

Mohamud Aden, förälder 

Print Friendly, PDF & Email