Elin ska hjälpa föreningarna i Rinkeby-Kista

Intervju

Elin Törnblom Duthu är den nya heltidsanställda föreningssamordnaren i Rinkeby-Kista.
– Det är både en svår och rolig utmaning att ta sig an denna uppgift, säger Elin Törnblom Duthu.

Tjänsten som IOP och föreningsstödssamordnare är en ny tjänst i stadsdelsförvaltningen som har funnits sedan sommaren 2021. Tidigare har olika tjänstepersoner arbetat deltid med föreningskontakter, men sedan i somras finns alltså en heltidstjänst.

Elin Törnblom Duthu bor i Stockholm sedan fyra år, men är till stor del uppvuxen utomlands i en spansk-fransk- svensk familj. 
 – Sammanlagt har jag bott i tio olika länder för både studier och jobb. Jag har en kandidat i östasiatiska studier och internationella relationer samt en master i statsvetenskap med inriktning på utvecklingsstudier. 

Rinkeby-Kistas föreningssamordnare har varit såväl ideellt som professionellt engagerad i föreningslivet i tio år och har framförallt arbetat med att säkra långsiktig finansiering och verksamhetsutveckling.
– Jag har bland annat arbetat i föreningar som arbetar mot diskriminering och segregation samt främjande av ungt ledarskap, säger hon.

Den nya tjänsten inrättades även för att stadsdelsförvaltningen vill utveckla relationerna med civilsamhället.
– De föreningar som vi har kontakt med är även viktiga ambassadörer som kan vidareförmedla information om stadens stöd och service. Jag ska även vara en kontaktperson och en väg in till förvaltningen för föreningar i stadsdelen.

Hittills har jag kartlagt cirka femtio föreningar i stadsdelen

En av hennes första uppgifter har varit att påbörja en kartläggning av de föreningar som finns vilken ska resultera i ett föreningsregister.
– Hittills har jag kartlagt cirka femtio föreningar i stadsdelen, men uppskattar att det finns många fler då många varken finns registrerade hos skatteverket och saknar webbsida, säger Elin Törnblom Duthu.

Föreningsregistret ska hjälpa förvaltningen att få en överblick över föreningslivet och en hjälp när invånare och föreningar hör av sig och vill ha kontakt med föreningar.
– På samma sätt som föreningsregistret fungerar i Spånga-Tensta kommer jag att förvalta registret och förmedla information till dem som är intresserade. Men vi kommer i dagsläget inte att kunna publicera föreningsregistret på internet med hänsyn till skydd av personuppgifter, säger hon.

Under hösten har hennes fokus också varit att se över strukturen för de samarbeten som Rinkeby-Kistas stadsdelsförvaltning har inom Idéburet offentligt partnerskap, IOP och föreningsbidrag. Arbetet följer Stockholms stads riktlinjer för detta och hon samarbetar med Spånga-Tensta för att skapa enhetlighet för föreningar, eftersom många föreningar arbetar över hela Järva.
– En konkret förändring är att vi tidigarelagt ansökningsperioden för föreningsbidrag vilket gjort att föreningarna kan använda medel under större del av året. Dessutom begär vi numera att sökande föreningar fyller i en anmälningsblankett till förvaltningens föreningsregister.

Före jul träffade hon åtta föreningar vid två digitala informationsträffar

I Elin Törnblom Duthus uppdrag ligger också att underlätta för föreningar att söka bidrag. Före jul träffade hon åtta föreningar vid två digitala informationsträffar.
– Då gick vi igenom de riktlinjer som gäller för föreningsbidrag. Föreningar som missade informationsträffarna kan höra av sig till mig och få vägledning, säger hon.

Bakgrunden till riktlinjerna, som gäller föreningar i hela staden, är att föreningsbidrag finansieras av skattemedel.
– Då är det viktigt att staden kan visa att de kommer till nytta för invånarna och används på rätt sätt. Därför behöver föreningarna redovisa utförligt och tydligt till oss både i ansökan och i uppföljningen av aktiviteterna.

Krista Sirviö

Fakta:
Ansökningar om föreningsbidrag ska vara inne senast den 14 januari 2022 och redan har en handfull ansökningar kommit in till förvaltningen. Föreningssamordnaren handlägger ansökningarna tillsammans med en beredningsgrupp i stadsdelsförvaltningen och beslut om fördelning av bidrag tas av stadsdelsnämnden i februari.

Information om möjligheten att söka föreningsbidrag och informationsträffarna har de gått ut med via sociala medier, via samarbetspartners och annonsering.

Epost: elin.tornblom.duthu@stockholm.se eller telefon: 08 – 508 02 178.

Print Friendly, PDF & Email