Anders Österberg och Anita Karp

Anders Österberg, riksdagsledamot (S), och järvabon Anita Karp vill se stadsnära odling på Hästa gård på Järvafältet. Nu har en motion till riksdagen lämnats in, och fler ska lämnas in innan Österberg lämnar politiken nästa år.

Under fredagsförmiddagen träffades Anders Österberg, riksdagsledamot (S), och järvabon tillika författaren Anita Karp i Husby för att diskutera Järvafältet. Anita Karp har tillsammans med Damir Radovic skrivit ett medborgarförslag om att förvandla Järvafältet till ekologisk stadsodling för och tillsammans med Järvaborna. Nu ligger en motion av Anders Österberg i riksdagen som bygger på medborgarförslaget.

Motionen handlar om att Hästa gård på Järvafältet, där marken i dagsläget ligger obrukad i väntan på renovering, ska kunna användas för lokal matförsörjning, experimentell odling med permakultur och agroforestry, gemenskapsodlingar, leveranser till skol- och omsorgskök, leveranser till grönsaksförsäljare i området, småskalig produktion av biogas och kompost, och på sikt växa till en omfattning som kan producera mat för många människor i Stockholmsområdet.

Annons:

Vid en krissituation tar maten snabbt slut i affärerna och allra svårast blir matförsörjningen i storstäderna

Visionen är att den här typen av verksamhet ska erbjuda möjlighet till jobb, arbetsträning och rehabilitering, språkpraktik för nyanlända, praktik för jordbruksutbildningar, och forskning i urban odling och alternativa driftsformer. Men verksamheten ska också fungera som en naturlig mötesplats för människor från alla etniska, religiösa, åldersmässiga och politiska grupperingar.

– Detta är också något som föreningarna Den GULLIGA Folkrörelsen (DGF), Det gror i betongen, Grönt initiativ och Norra Järva stadsdelråd drivit gentemot Stockholm, säger Anita Skarp.

Hon förklarar att flera andra kommuner redan har inrättat hållbara stadsnära jordbruksprojekt.

– Gottsunda Matpark i Uppsala, Macken i Växjö, Stadsbruk i Malmö, Stadsjord i Göteborg, Eko-odlarna i Telge i Södertälje för att nämna några, säger Anita Karp.

Ett sätt att minska vår sårbarhet i städerna är just stadsodling

Anders Österberg menar också på att konceptet med nära stadsodlingar också är gynnsam ur en säkerhetspolitisk aspekt.

– Sveriges nationella självförsörjningsgrad har stadigt minskat och i dag importerar vi 45–50 procent av vår livsmedelskonsumtion. Vid en krissituation tar maten snabbt slut i affärerna och allra svårast blir matförsörjningen i storstäderna. Ett sätt att minska vår sårbarhet i städerna är just stadsodling, säger han.

Anders Österberg, som nästa år inte kommer att ställa upp till omval, berättar att han under sitt sista år som riksdagspolitiker vill försöka göra så mycket som möjligt för Järva på riksdagsnivå. Under september månad kommer han därför att vara på olika platser runtom i Järva för att möta boende och diskutera behov.

– Planen är att diskutera bland annat socialt företagande och social rättvisa. Diskussioner som jag sedan kan omvandla till motioner, säger han.

Eleni Terzitane

Du hittar Anders Österberg på:
Yalla Rinkeby den 6 september kl. 12-14
Akalla torg den 12 september kl. 10-12
Folkets Husby den 13 september kl. 11-13 och Akalla by kl. 14-16
Rinkeby Folkets Hus den 17 september kl. 10-12

Print Friendly, PDF & Email