Stockholms stads medborgarundersökning visar på ökad upplevd trygghet i såväl Spånga-Tensta, Rinkeby-Kista som i staden som helhet.

Enkäten skickades ut via post, till 9850 slumpvist utvalda personer mellan 18 år och 100 år. 4494 svar kom in, en svarsfrekvens på 46% för hela staden. För Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta låg svarsfrekvensen något lägre, 34% respektive 41%.

Äldre är mer benägna att svara än yngre

Åldersspannet för de som svarat, visar att äldre är mer benägna att svara än yngre. Bland personer 18-34 år svarade 648 av 2406 som fått utskicket. I gruppen 35-49 svarade 814 av 2118, av dem från  50-64 svarade 779 av 1703 och till sist, i den äldsta gruppen 65-100 svarade 2165 av 3623.

Vid jämförelse mellan stadsdelarna och staden som helhet, visar siffrorna att 63% i Spånga-Tensta, 40% i Rinkeby-Kista och 75% i staden som helhet, känner att deras område är tryggt att bo i. När man däremot ställde frågan om upplevd trygghet när man går hem ensam på kvällen/natten är siffrorna 44%, 36% och 56%.

Upplevelsen bland invånarna om hur områdena sköts, trygghet för gående och cyklister, tillgänglighet till kultur och spontanidrott ger svaren en indikation på att boende i Järva och staden som helhet är relativt nöjda. Stadens siffror ligger något högre vad gäller kultur, medan Järva ligger högre vad gäller spontanidrottens tillgänglighet. Nöjdheten med snöröjning ligger mellan 51 och 54%.Trafikmiljön för gående upplevs som trygg av 64% i Järva, medan 68% i staden som helhet känner sig trygga.

Vetskapen om att varje invånare har  möjlighet att lämna in ett medborgarförslag är låg

På frågor om demokrati och om man vet hur man kan gå tillväga för att påverka politikerna i stadsdelen i olika frågor visar svaren att staden som helhet har större kunskaper om detta, än stadsdelarna i Järva. Vetskapen om att varje invånare har  möjlighet att lämna in ett medborgarförslag är låg, den ligger under 30% i staden som helhet och strax över 20% i Järvas två stadsdelar.

Upplevd diskriminering inom stadens verksamheter är högst i Rinkeby-Kista med 13%. I Spånga-Tensta har 11% upplevt sig diskriminerade och i staden som helhet 7%. 

Vid frågor om på vilket område man känt sig diskriminerad ligger etnicitet i topp följt av ålder med siffror över 40%. I Spånga-Tensta har 32% känt sig diskriminerad på grund av sin religion, 0% för sin sexuella läggning och 32% på grund av sitt kön. Motsvarande siffror för Rinkeby-Kista är 37%, 3% och 20%, och för staden som helhet 21%,5% och 25%. 

 

Om du vill läsa hela medborgarundersökningen och se jämförelse med tidigare år, så finns den på Stockholms stads hemsida.Källa: Stockholms stads medborgarundersökning 2022

Print Friendly, PDF & Email