På dagordningen till gårdagens sammanträde i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd fanns en punkt där stadens revisorer kritiserar stadsdelens styrning av HVB-hemmen.
”Förvaltningen tar kritiken på allvar och upprättar därför en handlingsplan, för att åtgärda de brister som stadens revisorer påtalar”, svarar Abdi-nur Isse, avdelningschef för Individ och familj i Spånga-Tensta, per mejl.

En granskning av stadens arbete med placeringar av barn och ungdomar på Hem för vård och boende (HVB) har gjorts av revisionskontoret. Det är på HVB-hem som barn och unga placeras när de omhändertas. Stadens revisorer har funnit att styrningen är otillräcklig, verksamheten brister på många områden när det gäller vårdplaner, genomförande av vårdplaner, avtalsuppföljning och direktupphandling. Abdi-nur Isse svarar:

”Granskningen som genomfördes fokuserade på avtal och administration och inte på vården och uppföljning av barnets behov, vilket vi alltid prioriterar i första hand”.

Annons:

Abdi-nur Isse skriver också att granskningen är gjord ”på ett begränsat underlag”.

Tror du att resultatet skulle ha blivit annorlunda om revisorerna hade undersökt samtliga avtal/HVB-hem? Det slumpmässiga resultatet kan ju tvärtom tyda på att situationen är lika illa överallt. 

”Ja, vår bedömning är att resultatet skulle sett annorlunda ut om hela underlaget ingått, eftersom vår interna granskning visar att i över 85 procent av ärendena finns en individuell plan upprättad över den vård barnet/den unge ska få”, svarar Abdi-nur Isse.

Han skriver också att Barn och ungdomsenheten sedan två år tillbaka har inrättat en särskild tjänst som har i uppgift att bland annat utveckla rutiner för avtal och rättssäkerhet. Enheten kommer även att utöka internkontrollen och det administrativa stödet för att säkerställa att rutinerna efterlevs, uppger Abdi-nur Isse.

Granskningen av revisionskontoret har genomförts i socialnämnden, Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd och Spånga-Tensta stadsdelsnämnd. 

Kerstin Gustafsson Figueroa
Print Friendly, PDF & Email