Tensta centrum utomhus vinter

Stockholms stad genomför årligen en medborgarundersökning. På grund av Covid-19 genomfördes den inte år 2020, men resultaten från undersökningen 2021 har nu kommit. Fler har deltagit än 2019, men fortfarande är antalet respondenter lågt.

Undersökningen riktade sig till ett slumpmässigt urval av stadens invånare i åldersgruppen 18 år och uppåt. Sammantaget har 304 svar inkommit i undersökningen, motsvarande 41 procent svarande totalt för 2021, vilket är något högre resultat jämfört med 2019. I Spånga-Tensta bor nästan 40000 invånare.

Den enda fråga där invånarna i Spånga-Tensta är mer nöjda än stockholmarna i övrigt gäller cykelmiljön

Generellt kan man konstatera att ”nöjdheten”, med renhållningen i stadsdelen, tryggheten, trafikmiljön och kulturutbudet är lägre än stadens totala resultat. Den enda fråga där invånarna i Spånga-Tensta är mer nöjda än stockholmarna i övrigt gäller cykelmiljön. På påståendet om invånarna upplever att trafikmiljön är säker för cyklister är resultatet högre än stadens snitt.

Färre är nöjda med utbudet av kultur och möjligheten att delta i kulturaktiviteter har minskat vid jämförelse av resultatet för 2018 och 2021. Utvärderingar som gjorts pekar på att restriktionerna under pågående pandemi bidragit till de sänkta resultaten.

Stadsdelens medborgarundersökning begränsar frågorna om trygghet

När det gäller frågan huruvida invånarna upplever att det är tryggt att bo inom sitt stadsdelsområde har resultaten i princip inte förändrats sedan 2016. Den upplevda otryggheten har inte ökat under senare år, men är fortsatt hög, jämfört med stadens sammanlagda resultat, bland de 304 som svarat i undersökningen.

När Folkets Husby genomförde sin trygghetsundersökning, hösten 2019  märkte de att ekonomisk otrygghet var vanligt och att många kände otrygghet på grund av rasism. Men stadsdelens medborgarundersökning begränsar frågorna om trygghet till att handla om utomhusbelysning och hur tryggt det är att vistas utomhus.

Otryggheten att gå ensam på kvällen har ökat 

Kvinnor är mer nöjda med stadsmiljön nu än tidigare. De var också tryggare i parker och grönområden 2021 jämfört med 2019, och det är inte längre någon skillnad mellan kvinnor och män på den punkten. Men fortfarande är fler kvinnor, än män, otrygga utomhus på kvällen. Bara 26 procent av kvinnorna som svarat känner sig trygga när de går hem om kvällarna, bland männen var samma siffra 45 procent. Otryggheten att gå ensam på kvällen har ökat något. Samtliga resultat är sämre än stadens totala resultat.

Kerstin Gustafsson Figueroa

Källa: Rapporten redovisas på kommande sammanträde i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd.

Print Friendly, PDF & Email