Brandtomten där förskolan Smutronstället låg.

Vi boende på Trondheimsgatan i Husby har skickat in ett medborgarförslag till Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd. Vi föreslår att man planterar ängsblommor på brandtomten där förskolan Smultronstället en gång stod, att man färdigställer och kompletterar insektshotellet som ställts upp intill tomten och sköter vegetationen på tomten samt städar den åtminstone en eller två gånger om året.

Efter åtta månader med störande buller och bång, avgaser och damm, avspärrningar och olägenheter för de boende på Trondheimsgatan och Oslogatan, är arbetet med det så kallade Kulturstråket i det närmaste slutfört. Låt oss hoppas att det inte bli ännu ett i raden av dyra projekt som rinner ut i sanden utan uppföljning.  Att någon till exempel tar ansvar för den utlovade konsten längs stråket.

I anslutning till stråket ligger en tomt, Trondheim 3, som från början av 1980-talet hyste förskolan Smultronstället. För drygt 15 år sedan stängdes förskolan ned och huset användes ett tag för vuxenverksamhet innan det lämnades att förfalla. I samband med att det vandaliserades brann huset i november 2014 ned till grunden.

Annons:

Arkitektbyråns uppdrag inkluderade inte den gamla förskoletomten, trots att den utgör ett viktigt blickfång längs stråket

Efter diverse påtryckningar skickade staden något år senare en lastbil som körde bort tre fyra lass svarta sopsäckar med brandavfall som blivit liggande kvar på tomten. Ytterligare något år senare röjdes armeringsjärn och betongklumpar bort, och det trasiga staketet togs ned. För fyra till fem år sedan städades tomten av, men någon ytterligare städning av platsen har sedan inte förekommit.

I det samråd med en referensgrupp som föregick Kulturstråksprojektet, berättades att arkitektbyråns ekolog blivit lyrisk vid åsynen av tomten. Här finns förutom en ståtlig ask, fläderbuskar och ett par tallar, bland annat äppelträd och bärbuskar som planterades när förskolan byggdes. På våren har det vimlat av tussilago och under sommaren av andra blommor. Det fanns förslag att ta vara på det, men arkitektbyråns uppdrag inkluderade inte den gamla förskoletomten, trots att den utgör ett viktigt blickfång längs stråket.

 I stället för en skräpig ostädad tomt, vill vi se en trevlig blomsteräng

Vi föreslår alltså att staden planterar blommor och exempelvis bärbuskar på tomten samt att staden sköter tomten – slår blommorna på sensommarn när de satt frö för att sörja för återväxten och så att tomten inte förbuskas och växer igen med sly, som det varit de gångna åren. Vi föreslår också att det tomma insektshotellet som ställts upp vid tomten inreds så att det kan bli hem för nyttiga flygfän samt att staden försöker övervinna de byråkratiska hindren så att tomten i fortsättning kan städas några gånger om året.

I stället för en skräpig ostädad tomt som skämmer bostadsområdet och Kulturstråket, vill vi se en trevlig blomsteräng. Insekterna som skulle kunna bo på insektshotellet kunde proviantera bland blommorna istället för att svälta intill en steril gräsmatteöken, och fladdermössen och fåglarna som man tydligen tänkt ska bo i de gröna nyuppsatta holkarna ska få flygfän att livnära sig på. De överlevande insekterna kan bli som pollinatörer – ett, om än blygsamt, tillskott till den biologiska mångfalden. Ett litet bidrag i kampen mot det sjätte massutdöendet.                    

Mats Leander
Marie Cederö Leander                               
Gunnar Johansson
Sonia Johansson
Gunnel Eklund
Print Friendly, PDF & Email
Annons: